Samar

‘Samar’ is Cornelis van der Wal syn twadde moannegedicht fan april 2022

 

Samar

It kin samar wêze dat jo samar samar, mar ik net,
stjerre. It liif hat syn tiid, de sinne giet stikken,
de bonken wurde stjonkend swart sop fan lutsen.

Mar ik net, mar ik net. Samar, samar.

Stikken giet de swarte sinne.
Tiid reart yn in panne stjonkend sop.

Samar, samar. Mar ik net.

April 2022

Wite huzen

‘Wite huzen’ is Cornelis van der Wal syn earste moannegedicht fan april 2022.   Wite huzen Wite huzen, yn de bosken rinne skurve dieren. Bonken lizze yn in sirkel om de stedsgrêft hinne. De sinne wit wat de bonken tinke moatte. Fleantugen smite deade bern as bommen op de wite stêd.

Samar

‘Samar’ is Cornelis van der Wal syn twadde moannegedicht fan april 2022   Samar It kin samar wêze dat jo samar samar, mar ik net, stjerre. It liif hat syn tiid, de sinne giet stikken, de bonken wurde stjonkend swart sop fan lutsen. Mar ik net, mar ik net. Samar, samar. Stikken giet de swarte …

Wite huzen

‘Wite huzen’ is Cornelis van der Wal syn earste moannegedicht fan april 2022.

 

Wite huzen

Wite huzen, yn de bosken
rinne skurve dieren. Bonken lizze

yn in sirkel om de stedsgrêft hinne.
De sinne wit wat de bonken tinke moatte.

Fleantugen smite deade bern as
bommen op de wite stêd.

Dichter op de Deel – snein 22 maaie

Parseberjocht
Dichter op de Deel

De stimmen fan it lânskip

Snein 22 mei, 14.00 oere
Eksmoarre, Boalserterwei 13

Dichter op de Deel jout mei ‘De stimmen fan it lânskip’ oandacht oan stimmen dy’t  hieltyd minder te hearren binne. It lânskip kin net foar himsels opkomme; yn sprutsen essees, poëzy, muzyk en soundings krijt it lânskip in stimme.

Mei: Jantien de Boer, K. Michel, Tsead Bruinja, Roberta Petzoldt, Shari van Goethem, Syds Wiersma, Suzanne Krijger, Dien L. de Boer
Muzyk: Zea

Foar it folsleine programma, sjoch:
https://www.dichteropdedeel.nl/dichteropdedeel

Tickets foar Dichter op de Deel 2022 binne te krijen fia:
https://www.dichteropdedeel.nl/dichteropdedeel

Wy riede jo oan om de tickets op ‘e tiid online te keapjen, der is mar in beheind oantal kaarten oan de doar te krijen.

 

Fotogalerij literêre jûn Kor Onclin yn Obe

Foto’s: Haye Bijlstra, © Tresoar

Foar mear ynfo oer de jûn, sjoch hjir

Totems fan Kor Onclin
Syds Wiersma iepenet de jûn
Muzikant Ruben Bus begeliedt meardere dichters
Mees van Rijswijk
Tryntsje van der Veer
Marleen Onclin oer it libben en wurk fan har man
Edwin de Groot
Syds Wiersma
Dêrgjitr
Organisator Koen Haringa
Albert Schaafsma
Skoft, mei Alfrida Adema
Skoft
Carla van der Zwaag
Yvonne Willems (rjochts), kurator fan de tentoanstelling; Wieke de Haan (midden), mei-organisator fan de jûn
Ina Schroders-Zeeders
Nochris Mees van Rijswijk
Marco Klüte
Iris Dicke
Nochris Iris Dicke, begelieden op gitaar
Rinske Dolstra
Alfrida Adema, mei har debút en plein public
Ruben Bus
Marleen Onclin slút de jûn ôf

Presintaasje HEWWY DÁT – sneon 21 maaie

Op sneon 21 maaie 2022 wurdt de bondel Hewwy dát presintearre. Poëzy fan Tsjisse Hettema (1955-2021) mei filtwurk fan Aafje Bouwer. Utjouwerij Frysk en Frij.

PROGRAMMA
11.30-12.15; ynrin fan 11.00 oere ôf


Wolkom

troch Welmoed Hettema

Wurdsje
fan Aafje Bouwer

Foardracht út Tsjisse syn fersen
Edwin de Groot, Geartrude Hettema, Arjan Hut, Sipke de Schiffart, Syds Wiersma

Muzyk
Goed MISS (Siepie de Boer, Ger Bijzitter, Chris Pattiopon, Irene Visser, Marijke Vroom)
Yellow Hammer (Cora Dijk, Laurens Huizenga, Rudi Kaldenberg, Cora Straatman)

Utstalling fersen en filt

Hettema-histoary
Yn ’e midsiuske kelder skiednis fan Hettema

Iten en drinken út ’e folop
Tagong fergees
Fol is fol
Plak: Stedhûs Frjentsjer, Riedhúsplein 1
Datum: 21 maaie 2022
Tiid:
11.00 ynrinnerij
11.30-12.15 programma
12.15-14.00 praterij en útpraterij.

Opjaan: foar 14 maaie o.s.
by Utjouwerij Frysk en Frij
post@frysk-en-frij.nl – 058-212 00 35

(4) Ferwûndering en ferûntrêsting – Kor Onclin / Carla van der Zwaag

Oflevering 4 fan ‘Ferwûndering en Ferûntrêsting’.
‘Hûs’ fan Carla van der Zwaag.
It is skreaun by it wurk l’Univers du poète.

Kor Onclin: l’Univers du poète

Hûs

Omwuolle mei stikeltrie
hâldst my pandutsen
Dyn plafond sakket, sakket,
triuwt my troch de flier,
smoart my yn libben sân

Myn wrakseljen makket wûnen
Ik wachtsje duldsum

Moarn gean ik by dy wei,
lit dy útlibbe efter