Presintaasje HEWWY DÁT – sneon 21 maaie

Op sneon 21 maaie 2022 wurdt de bondel Hewwy dát presintearre. Poëzy fan Tsjisse Hettema (1955-2021) mei filtwurk fan Aafje Bouwer. Utjouwerij Frysk en Frij.

PROGRAMMA
11.30-12.15; ynrin fan 11.00 oere ôf


Wolkom

troch Welmoed Hettema

Wurdsje
fan Aafje Bouwer

Foardracht út Tsjisse syn fersen
Edwin de Groot, Geartrude Hettema, Arjan Hut, Sipke de Schiffart, Syds Wiersma

Muzyk
Goed MISS (Siepie de Boer, Ger Bijzitter, Chris Pattiopon, Irene Visser, Marijke Vroom)
Yellow Hammer (Cora Dijk, Laurens Huizenga, Rudi Kaldenberg, Cora Straatman)

Utstalling fersen en filt

Hettema-histoary
Yn ’e midsiuske kelder skiednis fan Hettema

Iten en drinken út ’e folop
Tagong fergees
Fol is fol
Plak: Stedhûs Frjentsjer, Riedhúsplein 1
Datum: 21 maaie 2022
Tiid:
11.00 ynrinnerij
11.30-12.15 programma
12.15-14.00 praterij en útpraterij.

Opjaan: foar 14 maaie o.s.
by Utjouwerij Frysk en Frij
post@frysk-en-frij.nl – 058-212 00 35

Jou in reaksje

It e-mailadres wurdt net publisearre. Fereaske fjilden binne markearre met in *