nachtlandschap / nachtlânskip

nachtlandschap / nachtlânskip is Ina Schroders-Zeeders har earste moannegedicht fan Maart 2022. Oersetting fan Syds Wiersma.

Foto: Ina Schroders-Zeeders

 

nachtlandschap

als de kat het tolereert
lig ik waar jij bent gecrepeerd
en zie ik hoe jij mij toen zag
toen ik nog aan je zijde lag

met kussens als mijn silhouet
zo lagen wij getwee in bed
nog zonder kat die nu bepaalt
waar Abraham de mosterd haalt

als zij het goed vindt slaap ik daar
waar jij eens sliep met mij ernaast
waar dood al wachtte in een hoek.
kom nog eens bij me op bezoek

dan jaag ik weg wie naast mij ligt
en heb jij net als toen weer zicht
op al mijn heuvelen en kont
zoals je mij in nachten vond

 

nachtlânskip

as ‘t katsje seit dat it wol mei
lis ik wêr’tsto kapotgien bist
en sjoch hoe’tsto my seachst
doe’t ik noch oan dyn side lei

mei kessens as myn silhûet
sa leine wy tegearre op bêd
noch sûnder kat dy’t my no hjit
wêr’t Bartle om de moster giet

as sy it goed fynt sliep ’k in tel
wêr’tsto dy deljoechst njonken my
dêr’t dea al slûpte tichteby
komst wer ris by my del?

dan reag’ ik fuort wa’t by my lei
en krigest krekt as doe wer ’t each
op al myn hichten, golle weach
sa fûnst by nacht my op dyn wei

oersetting: Syds Wiersma

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *