Foby

Gerrit de Vries is moannedichter fan Desimber 2021 by RIXT.  Syn earste gedicht is Foby.

Foto: Geart Tigchelaar

Foby

in sirkel hat wol wat wei fan in Grykske letter
de ferhâlding tusken omtrek en straal
is net krekt bekend
moat in reëel getal wêze
mei in ûneinige mannichte sifers
efter de komma

wiskundige William Shanks
socht yn de njoggentjinde iuw
santich jier lang nei mear desimalen
707 hat ‘er fûn
yn 1958 berekkene in IBM-kompjuter
syn libbenswurk yn 40 sekonden

It Grykske alfabet
hat 24 letters
we binne no by nûmer 15
ik bin berne op de 16e
arithmofoby is eangst foar sifers

Alfa kaam ús oer it mad
Delta wie gefaarlik
fan Xi hawwe we neat heard
of it moast dy iene ferrekte Sinees wêze
en fierstente let

Omikron is no it biedwurd
Jildt dat as in lang wurd
Omikron soe tige besmetlik wêze
Hippopotomonstrosesquippedaliofoby
is eangst foar lange wurden

foar lettereangst
bestiet hielendal gjin wurd
soe it komme mei de faasje
fan in professor of in kompjuter
rydboskje minsken

ik bin bang foar Pi

One Reply to “Foby”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *