in lêste blokje om

Nei oanlieding fan it ferstjerren fan dichter Bartle Laverman skreau Geart Tigchelaar in fers, net om’t er Laverman persoanlik kennen hat (op ien of twa koarte moetings en in inkeld e-mailtsje nei), mar om’t er sa troffen wie troch it byld fan de man dy’t in blokje om soe mei de hûn, mar net wer yn ’e hûs kaam.

 

Foto: Geart Tigchelaar

 

in lêste blokje om

mei de jas los
it stabijke fêst

in lêste blokje om
yn it waar sjen

is mar sa’n útdrukking
dy’t skientme fan beam
wolkens gers grien om
hûs en hear teneate docht

it is it each dat de glâns heint
of krektoarsom
de glâns leit
yn dat wat it each
net sjocht

it hûntsje lûkt
de rikketik tikket
foar it lêst
yn ’e fersen
jimmeroan
in blokje om

2 Replies to “in lêste blokje om”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *