Seane pyk

Foar de Ferhalejûn op 15 novimber 2019 waard RIXT frege om fiif dichters op ‘en paad te stjoeren en poëzy by ferhalen te skriuwen. De gedichten binne klear en wy publisearje se dizze wike op ús webside. Hjoed de twadde, fan Carla van der Zwaag.

Carla van der Zwaag besocht de ferhalejûn yn Skingen. Yn de húskeamer fan Wiep Kingma wiene ferskate fertellers. Carla brocht it werom ta ien gedicht.

Foto: Geart Tigchelaar
Seane pyk

Yn húskeamersfear
wurde ferhalen ferteld
buorman hâldt alfêst in pleit
oer Duracel en Durex

it aai mei seane pyk
dat de frijer – dy’t foar
’t earst by de faam thús
te iten is –
mar net fuort krige
nei wat omspinfuotsjen
slagget it him en koarje
it deade pykje bûten
oer de hage út
ik wie bliid dat ik myn
TENA-lady yn hie

as de kat lâns har
skynbonke streaket
ferhellet in oar oer
in sopstien ta sop
fan swier wêzen fan de fjirde
en oer heit syn ôfbaarnde pleats

allinnich beppe en de kealtsjes kamen om


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *