Utnoeging offisjele beneaming nije Dichter fan Fryslân

Achte hear/mefrou,

Hjirby nûgje wy jo fan herte út om oanwêzich te wêzen by de offisjele beneaming fan de nije Dichter fan Fryslân.

Nei it ôfskie fan Eeltsje Hettinga as Dichter fan Fryslân 2017-2019 en it foarlêzen fan it sjueryferslach, sil deputearre Sietske Poepjes de nije Dichter fan Fryslân offisjeel beneame. Dizze feestlike middei wurdt mei mooglik makke troch Explore the North en Poetry Circle Leeuwarden. De presintaasje is yn hannen fan Eva Meijering.

It projekt ‘Dichter fan Fryslân’ is in inisjatyf fan de provinsje Fryslân en wurdt útfierd troch de Afûk. Mei de beneaming fan de Dichter fan Fryslân wol de provinsje by in breder publyk mear omtinken freegje foar de keunstfoarm poëzij. De advyskommisje bestiet dit jier út Michelle Samba, Job Degenaar en Eeltsje Hettinga.

Mei freonlike groetnis,

Alex de Jager
direkteur Afûk

Tongersdei 21 novimber 2019
16:00 oere
(ynrin fan 15:30 ôf oan)

Stadskas Explore the North
Aldehouster tsjerkhôf
Ljouwert
Graach hearre wy fan jo oft jo by de beneaming oanwêzich wêze wolle.

Opjefte fia ynfo@dichterfanfryslan.nl

Jou in reaksje

It e-mailadres wurdt net publisearre. Fereaske fjilden binne markearre met in *