langstme

Foarige wike waard bekend dat Aggie van der Meer (92) dit jier de winner fan de Gysbert Japicxpriis is, de grutste literêre priis yn Fryslân. Se krijt de priis foar har hiele oeuvre. Omdat Aggie ek RIXT-dichter is, pleatse wy in noch net earder publisearre gedicht fan har. Se skreau it earder dit jier op útnûging fan it EO-programma De Nachtzoen. Omdat Aggie destiids net nei de studio komme koe, waard it fers net publisearre. Aggie skreau it oarspronklik yn it Nederlânsk. Dit is de Fryske fariant. De Gysbert Japicxpriis wurdt sneon 16 novimber útrikt yn de Martinitsjerke yn Boalsert.

Foto: Syds Wiersma
langstme

dy winter stie ik dêr
nacht nei nacht
nacht nei nacht stie ik dêr
de leafste sil witte dat it ûnwennigens is en wachtsjen
de ivige kadâns fan âlde wetten
as de fjildlysters de einleaze lariksbosken
fan it noarden ferlitte
sjonge mei hege stimmen
nee, sjonge is it net
it is it iis
it is de wyn dy’t fluitet
it iis brekt en friest wer oan
it iis brekt en friest wer oan
it ferliedt
it ferliedt de nacht
de fjildlysters te fertellen fan de kaën
foar't de nacht foel, bekommen
net wisten wêrom ’t der gjin grûn wie
gjin fiergesicht

in fermoeden?
in idee?
skimkjend by har wjukken lâns
roerlings
huverjend
opnommen yn it Al en it Neat
inkeld langstme
reitsjend oan langstme
der net mear is as dat

© Aggie van der Meer
5 febrewaris 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *