Russysk mearke

Anne Feddema, dichter fan de moanne Septimber, hat it no folgjende fers, syn fjirde moannegedicht, foarlêzen by IepenUp Live fan 18 septimber.

Russysk mearke

Tsaar Peter
Slepte op in matras
Folle mei Bojareburden
Dat lei lekker sêft
Sa’n Bojareburd
Better bygelyks
As Bojarekoppen
Dy binn’ bonkehurd
Mar op in nacht
Waard Peter wekker
It matras lei nét mear lekker
‘Nee‘, fersuchte Peter
It leit noch foar gjin twa meter
Der ûntbriek noch wat
In bytsje burdhier
Op dat stuit fansels
Gjin Bojaar yn ’t sicht
Dat wie dochs in beswier
Dêr hienen je lykwols Igor
Dy stie foar de doar op wacht
Hie gjin burd mar al in snor
‘Jou my gau dyn snor Igor‘
Spriek Tsaar Piotr
Dy helpt my troch de nacht
Fertel my ris…kin it nóch gekker?
Mar ferdomd…wier is wier
It holp dat bytsje hier
Bozje moi! Wat lei dát lekker
Igor soe wat krije út ’e tresoar
Spitich dat de Tsaar yn syn sliep ferstoar
De Bojaren songen…songen…songen
Mei dûbeldûbelde alkotongen:
Igor hie in snor in snor in snor
Wy drinke wodka en gjin wetter
Igor sûnder snorresnor
Dat liket stikken better

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *