sûnder regel

Geart Tigchelaar fytst op ’t heden mei de faam fan Fryslân nei Albanië en wer werom. Hja hawwe in pear dagen by kunde fan de Sloveenske minderheid tichteby Triëst taholden dat op de grins mei Slovenië leit. Dêr waarden hja warskôge om altiten harren paspoarten by har te hawwen, om’t der gauris flechtlingen sjoen waarden. Sterker noch, dy waarden somtiden mei tsientallen oppakt. It emigrant-probleem is yn dat Italiaanske grinsgebiet mei oare wurden folle sichtberder as yn Nederlân.

Foto: Ydwine Scarse
sûnder regel

minder minder minder
is de needrop fan lju
dy’t bedoele
fan al dat hja hawwe
mear mear mear
wolle

wylst binnen feilige muorren
fan azc’s regeltsjes boppe
de minsken wachtsje

sa fier by lange nei net
rinne oer de grins fan Balkan
troch bosk en oer heuvel
efterlittend dat wat te swier
mei minsken dy’t te bang
in glês wetter oanbiede
wurdt al ôfstraft

mei tsientallen oppakt en ôffierd
limes oplutsen tsjin de barbaren

earst al Slovenen en Kroaten
no ek noch út Syrië en fierder fuort
fokke de seden derút mei migraasje
nee dan is yntylt better om de naasje
sûnder wryt of slyt te hâlden

ûnder it hikhakjen fine grinsbewenners
oars net as stilswijende kleanstikken
fan gelokssikers ûnder stekkende sinne
sûnder regel

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *