Foar RIXT

Yn ‘e wike nei’t wy de namme RIXT foar ús kollektyf keazen hiene, stjoerde Piter Yedema ( 20 april 2018) it folgjende gedicht yn. It wie bedoeld foar de dei dat RIXT online gie, skreau er. Safier is it no. Yn neitins oan Piter. Dat wy dichtsje meie en ús talint net foar it lêst bewarje.

FOAR RIXT

Skriuw en sy is it dy’t it lêst
alles kin ien samar oergean
Hat it allegear foar goed west?

Dichtsje dan en sis it sil bestean
bewarje it bêste net as lêst
Sij sil it mooglik net ferstean

© Piter Yedema

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *