it binne fan dy dagen

Geart Tigchelaar is Streekdichter fan Noardeast-Fryslân 2021-2023 en makket foar RIXT by elk fers in filmke.
It fers ‘it binne fan dy dagen’ is skreaun yn opdracht fan it 4 maaie-kommitee fan Dokkum dat him frege hat om in gedicht te skriuwen nei oanlieding fan de ûntbleating fan de stroffelstien foar dûmny Joop Cohen.

De Nederlânske oersetting is fan Syds Wiersma.

Samar

‘Samar’ is Cornelis van der Wal syn twadde moannegedicht fan april 2022

 

Samar

It kin samar wêze dat jo samar samar, mar ik net,
stjerre. It liif hat syn tiid, de sinne giet stikken,
de bonken wurde stjonkend swart sop fan lutsen.

Mar ik net, mar ik net. Samar, samar.

Stikken giet de swarte sinne.
Tiid reart yn in panne stjonkend sop.

Samar, samar. Mar ik net.

Wite huzen

‘Wite huzen’ is Cornelis van der Wal syn earste moannegedicht fan april 2022.

 

Wite huzen

Wite huzen, yn de bosken
rinne skurve dieren. Bonken lizze

yn in sirkel om de stedsgrêft hinne.
De sinne wit wat de bonken tinke moatte.

Fleantugen smite deade bern as
bommen op de wite stêd.

(4) Ferwûndering en ferûntrêsting – Kor Onclin / Carla van der Zwaag

Oflevering 4 fan ‘Ferwûndering en Ferûntrêsting’.
‘Hûs’ fan Carla van der Zwaag.
It is skreaun by it wurk l’Univers du poète.

Kor Onclin: l’Univers du poète

Hûs

Omwuolle mei stikeltrie
hâldst my pandutsen
Dyn plafond sakket, sakket,
triuwt my troch de flier,
smoart my yn libben sân

Myn wrakseljen makket wûnen
Ik wachtsje duldsum

Moarn gean ik by dy wei,
lit dy útlibbe efter

(3) Ferwûndering en ferûntrêsting – Kor Onclin / Griet Westra

Oflevering 3 fan ‘Ferwûndering en Ferûntrêsting’.
Hjoed de trijetalige haikû fan Griet Westra by it wurk Upside-down, 1995, akryl/papier, 49×32.
It gedicht is opnommen yn it boekje by de tentoanstelling en is ek ferwurke yn de digitale presintaasje op ien fan de grutte skermen yn de tentoanstelling.

Kor Onclin: Upside -down

FIELST DY SÛNDER SIEL
SA BLAU, DYN WRÂLD SA READ RAU
DO RINST DWERS TROCH MY

EEN GAT IN JE ZIEL
ZO BLAUW, JE WERELD ROODRAUW
JIJ GAAT DWARS DOOR MIJ

A HOLE IN YOUR SOUL
SO BLUE, YOU’RE WORLD’S REDDISH RAW
YOU WALK RIGHT THROUGH ME

 

(2) Ferwûndering en ferûntrêsting – Kor Onclin / Edwin de Groot

Fan 6 maart oant 5 maaie is de tentoanstelling ‘Verwondering en Verontrusting’ yn Obe oan it Aldehoustertsjerhôf yn Ljouwert.
Kinst der in seleksje út it wurk fan de Ljouwerter byldzjend keunstner Kor Onclin (1918-2003) besjen.
Ferskate dichters fan RIXT giene yn op de útnûging om poëzy by wurk fan Onclin te skriuwen.
Dy gedichten waarden foardroegen op in literêre jûn op freed 1 april yn Obe.
De kommende tiid publisearje wy de gedichten mei foto’s fan de skilderijen dêr’t se by skreaun binne.

Hjoed it gedicht ‘By in blauwereinbeam en in reinbôge’, dat Edwin de Groot skreau by it wurk ‘Blauwe regenboom’.
De gearstallers fan de tentoanstelling hawwe it gedicht opnommen yn de tentoanstelling.

 

Klik op de tekst foar in grutter byld

 

 

Kor Onclin: Blauwe regenboom

 

Klik op de tekst foar in grutter byld