de stofsûger

Fedde Dijkstra is moannedichter fan septimber 2022 by RIXT, de stofsûger is syn earste moannegedicht.

Fedde Dijkstra is gastdichter by RIXT.

 

Foto: Geart Tigchelaar

de stofsûger

om te begjinnen dichtsje je
oer flinters en oer wolkens,
oer blommen en oer tinzen,
oer muzyk en oer malheur,
oer har (lit him der leaver bûten)
en jitris oer har,
oer lijen en leafde,
oer alles wat net beet te krijen is
oars as yn wurden

no is it tiid om te sjongen
fan de stofsûger
kocht by de Expert,
in kante kabaalmasine
dy’t bromt yn lege registers,
dy’t alles wol opfrette wol
oant en mei syn eigen snoer
en gjin ûnderskied makket
tusken túch en libben guod

doar ik him los te litten
op alle bernesûnden,
op de hiele skepping,
op it taaiste spinreach
dat sels it deiljocht fangt
en op de wolkens dy’t
skaad oer blommen lizze?

ik set him oan – ik set him út,
en streakje mei myn skriuwhân
syn lange wrede hals

Nylân

Henk Nijp is dichter fan de moanne July by RIXT. Nylân is syn earste moannegedicht.

 

Nylân

dêr stie ik, foar ’t earst
heech boppe alles ferheven
sels fier oer it spoar koe ik sjen
de skroeiende sinne
ûnder de tegels, it ûnrêstige wetter
de huiende oaren

de earste treden in fluitsje
healwei wat stadiger heger
boppe-oan it wiete beton en de huver
it skurve blau fan it izer
de rûge planke ûnder de fuotten
twivel yn ’t liif

efter my de roppers:
‘sjit no op juh…!’
skrutene stapkes foarút
yn twastriid wer stil,
de weagjende djipte

sûnder werom
it luchtliddige yn,
meallende earmen
de klap en de brobbels
dan wer de huiende oaren

Ballade fan Noardeast / Ballade fan Noardeast

Geart Tigchelaar is Streekdichter fan Noardeast-Fryslân 2021-2023 en makket foar RIXT by elk fers in filmke.
It fers hat de dichter ferline jier skreaun nei’t er mei de fyts fjirtjin dagen alle doarpen yn de gemeente Noardeast-Fryslân oan west hat.
De Nederlânske oersetting is fan Syds Wiersma.

In Ljouwerts File

Preston Losack is dichter fan de moanne juny 2022. It fers In Ljouwerts File is syn twadde moannegedicht.

 

In Ljouwerts File

Thank God for alle boeren—I guess—
Want de melk fan harren koeien
Make my shoulders strong enough
To keep keeping on carrying the weight
Of doing my part in the world’s betterment
And the pressure to cut the idle engine
Terwijl ik wacht in Ljouwerts file
Want er staan wat trekkers
Belching stikstof in de weg.

Zottekoning

Preston Losack is dichter fan de moanne juny 2022. It fers Zottekoning is syn earste moannegedicht.

 

Zottekoning

“Was er ooit een tijd waarin
Mijtelijke dingen lieten scheinen,
Z’n allen aan het zoeken in
Een blauwere vogels treinen?
Viggen voelden veelere grijk
Gollig geile hegers drie
Gorre viezen doggen kijk
Keken kieken kakken vlieg!”

“Wat woorden hauwen vier geworden
Uit uitjes uurenlang gevonden
Hier ontwerpen hier ontvangen
Beneden van de dichtersrangen
Rijkstaal allemaal laten schijten
Schrijf nou “lullig tandartskrijten!”
Hoefd niet zinnig, hoefd nog slim:
Wij maken wartaal interim!”

“Woord per woord bouw waarde op.
Humbug helde heft op kop,
Frezel met maar woensdagsblik,
En uurlijks crampel met je luchtoorpik!
Luister gumpig! Huil op zaat!
Lees een willer over ongevat
En lachen toen ik herverwaag!
Sta nu op mijn letterjag!
En klop op deuren waal en tijd
Voor enge tyfus botermijd!”

“Maakt nie uit, juh, als je mij verstaat—
Wees niet verward, wees noch kwaad,
Hoor je hoe het klinkt, m’n zoon?”
Zo spreekt de koning op z’n zottetroon!

Stamelgedicht

‘Stamelgedicht’ wie ien fan de gedichten dy’t Ina Schroders-Zeeders op 22 Maaie foarlies tidens it Literêr Sirkwy yn Burdaard.

Stamelgedicht

Dat ik alleen ben en de regen hoor
Dat ik alleen de regen hoor
Dat ik alleen ben

Dat alleen ik de regen hoor
Dat alleen ik
Dat alleen ik ben

Dat ik hoor
Dat alleen ik hoor
Dat de regen

Dat de regen en ik
Samen alleen
Bij elkaar horen

Dat hoor ik
Dat hoort de regen
Dat hoort alleen de regen
Dat hoort alleen ik

Zo hoort het
De regen hoort
Alleen de regen hoort

Mij hoort hij alleen
Alleen de regen hoort

De regen wordt gehoord in dorre mensen
In verre dalen wordt het een rivier
Maar hier:

Alleen mij hoort de regen toe
De regen doet er toe
Alleen de regen.
Hoor mij.

mindful mei mem

‘mindful mei mem’ wie ien fan de gedichten dy’t Janneke Spoelstra op 22 Maaie foarlies tidens it Literêr Sirkwy yn Burdaard.

 

mindful mei mem

op ’e duo fytse wy
it Aldlân yn, en ik mar wize

sjoch mem, de toer fan Hâllum
dêr en dy fan Wânswert, sjochst
de pleats by de Wide Mar?

net sa ticht by de berm, seit mem
komt dêr in auto oan? Ik stjoer
en mem kin mei traapje

de bûterblommen
bloeie yn ’e wâl, sjochst
de einepiken yn ’e sleat, mem
dêr in ljip, dy bûnte liuwen

sa’t sy dat earder die
mei my efterop
wiis ik har no

de kij yn it lân, skiep mei
lammen, sa blau de loft
fan dagen

wat hawwe heit en ik hjir
ek faak fytst, seit mem

wat hearlik de wyn
troch it hier