simmer yn fryslân

‘simmer yn fryslân’ is Andrë Looijenga syn earste moannegedicht foar RIXT fan de moanne july. It fers is skreaun skreaun nei oanlieding fan it net trochgean fan it skûtsjesilen.

Foto: Geart Tigchelaar

 

simmer yn fryslân

lit ús de skûtsjes dan mar dreame
as ûnder hurdstiennen loft de mar
rein garret yn de wyn

lit feesttinten mar loftspegeling wêze
as de sinne toarstich lôget oer
de stoppelburdsjes gers

lit by skimer ús in iepenloftspul
herinnerje fan twa jier lyn as
lysters fan ’e dakken sjonge

lit ús de film mar ôfspylje fan doe
alle simmers sa’n selde fryske simmer

en as alle simmers sliepe

Doppler-effekt

‘Doppler-effekt’ is Rein de Lange syn twadde moannegedicht fan juny 2021.

Foto: Edwin de Groot

Doppler-effekt

hja heart dit amper
stimmen sa traach
apparaten efter earen

tin hier foarmet fitraazje
in stillibben mei geraniums
neat bliuwt itselde

hear mar: hege toanen
komme der al oan, de lege
nimme alle âlde lûden mei

It goud op de wei

It goud op de wei, poëzij fan Anne Heegstra.

Foto: Anne Heegstra
It goud op de wei

efkes lins mei de bondel
teart tafal it iepen by Feddema
1961 ‘yn ‘e neisimmer

ús stadich skowend plakje
ûnder strieljende sinne syn gong
sylskouke oer de Meanewei
ik sjong …’

sadree’t ik oer de drompel driuw
omfiemet my in rook fan
mouskelk en kaanfer 
mei petroalje mongen

as Meaneweisarke mankelyk
myn wêzen ynslûpt 
is se op swietrook fan alear
my even hiel nei-oan

mids kliemerige kamrêden 
komt it út djipten wâljen
wylst beppe linich brêge draait
en farder fleurich deiseit

fandelt bernsbern hynsteblommen
hannenfol, fuortblaasde plúskes
brochten blierkjende maitiidsdagen
dy’t opljochtsje by it omsjen

messkerp noch krôlje oantinkens
de oerbleaune stâltsjes op it sleatswetter 
fan in útslikke toarnbeisjempot

 

Efterbliuwer

Rein de Lange is dichter fan de moanne juny 2021. Efterbliuwer is syn earste moannegedicht.

Foto: Ydwine Scarse

 

Efterbliuwer

de âlde jûn tôget mei my om 
ik wol dit skimerljocht wegerje 
dêr't twingende tinzen let 
troch antike stegen âlje

yn de fierte deade freonen 
skaad rinnend mei lege glêzen 
hifkjend op wat sa komme kin 
en driigje mei de ein yn sicht

ik hear har mar roppen 
bliuw stean oan de igge 
fiel yn myn lege bûse 
de fearman lit stean wa't net betelle hat

Mare Frisicum oer tachtich jier 

‘Mare Frisicum oer tachtich jier’ is Edwin de Groot syn twadde moannegedicht fan maaie 2021.

Foto: Geart Tigchelaar
Mare Frisicum oer tachtich jier 
 
op fersûpte gemaledakken droegje ielguozzen de fearren 
sa thús as badeintsjes yn walfiskmagen 
 
nei it easten op de Appelskeaster kust is in skiep oanspield  
- it moat wol hast it lêste wêze –  
 
fierders wie der neat te rêden of it is de rou 
dy’t dy bespringt as in swarte rôver 
 
faaks skriuwt ien der noch in kear oer, dat wer in siele ôfset is 
mar net mei it lêste wurd, dat is al 100 kear sein 
 
de bergen bin’ fier fuort en de keningen wenje heech

Taryf en koers

Edwin de Groot is moannedichter fan Maaie 2021 by RIXT. Taryf en koers is syn earste moannegedicht.

 

Foto: Edwin de Groot

 

Taryf en koers 
 
i. 
goalera, boadskipper fan bedjer  
foel ien op ’e hûd as it sa beskikt wie
sels in bern dat troch de hoeven gie
der is altiten wol in sûnde te finen

in nij fûnemint kin no ienris brekke 
as it him set en bin’ wy ta oan de kollekte 
 
ii. 
elke koroanamoanne like wreed  
de hoeder fan no mei sjippeglêde skuon 
seit it is feilich fergelike mei frikandellen  
is in prikje bernespul, bliuwt it ûnheil út 

fleurich en optein wer op ’en paad in skoalreiske 
en lekker bôle mei  jonge tsiis en belidenis