Negativen

Negativen is Sigrid Kingma har tredde moannegedicht fan april 2021.

Foto: Geart Tigchelaar

 

Negativen

De deade mosk is bedobbe
dreame mei noch op de bonnefoai
oer optochtrûpen en iepen knoppen
festivaltinten yn wolkefjilden
wattestaafke as fentyl
foar de ûnderbúkmaitiid
fier fuorttroppe
fynst 2020 werom
op in ferkeapkleedsje
njonken de sjoelbak

Kâld en stil
koade swart
mei in depresje
stamppot rauwe data
it terraswaar gjin sifer
de flagge mei út wiuw
ferbylde flekken fuort
foar in sunich sintsje

Yn de fields stean no
túnmaatsjes
earste resultaten wize út
dat beantsjes foar
blommen opkomme
al binne der spruten by
dy’t har net teste litt

Kopstikken

‘Kopstikken’ is Sigrid Kingma har twadde moannegedicht fan April 2021.

 

Foto: Geart Tigchelaar
Kopstikken

Slingers hinget er foar
himsels net op
fiert oerlibbings mei
tichtlutsen lúksafleks
yn de efterkeamer
sensibilisearre freonen
bûsjild sparre by de ABN
foar syn nije fyts

Bedoarne pjut dy’t
fjochtet tsjin ferskjinning
sêfte wurden siket
foar in leagen
of gnyskjend bekent
dat er fergeat
wa’t juster noch
syn bôle smarde

Helder lykwols stiet
foar de geast
dat it sjerp wie
oer it papierwurk rûn
de plakkende poaten
ôfslikke yn de neigalm
fan de klinkende skillede twa hearen

‘De twa hearen’, in gedicht fan Gerrit de Vries.

Foto: Geart Tigchelaar

De twa hearen

de keamer,
it riedplachtsjen heard hawwend,
oerwaagjend

De Donald, De Mark

de ôfsetting, de ôfkarring

it wie in perfekt petear
perfekter as ea

we hawwe der nochris oer praat
mar it der net oer hân

sjocht potinsje
mar freget har ôf
oft de oerienkomst tusken de twa
better: de oerienkomsten
faaks wat subtiler
oanjûn wurde kinne

it is nepnijs
it heucht my net mear

ik kin immen yn New York by deiljocht
deasjitte
en der foar wei wine

it betrouwen is skeind
mar ik stean net
te ligen ik sprek de wierheid

wêrfan kundskip

it is de skuld fan de media
it siet no ienris oars yn myn ûnthâld

ik bin ûnskuldich ferklearre en frijpleite

ik skamje my djip

wat mear synisme en irony
soe it poëtysker meitsje kinne

nimt der noasje fan
en giet oer ta de oarder
fan de dei

Livestream

Sigrid Kingma is dichter fan de moanne april 2021 by RIXT. Har earste moannegedicht is Livestream.

Foto: Geart Tigchelaar

 

Livestream

Bob en Flo hâlde in barbekjû
buorlju bakke mei
Fagradalsfjall is hotspot
fertrape grús rûgelet mei in sisser ôf
fan de richel yn floeiber stien
by skimer ljochtsje feloranje ieren op
stroffelje net oer de tripods lifestylevloggers
en dronefleaners
dampende dea krûpt stikem
ferrifeljend stadich nei teannen ta
tink om oardel meter mar mear noch
MOVE!!!
mei de kop foar ús byld wei
Bob siket mei flamjende eagen
freget om fullscreen 
Flo set in falleifoljende polonêze yn
de chat dûnset der wyld oerhinne
by jûn soarget Sif foar opskuor
ferswolget Bob de live-kamera

	

Kammeraat

In drôf gedicht fan Syds Wiersma

Kammeraat

Earder hjoed noch op ’e skurte
nimst it dierke út ’e plasse bloed,
draachst it stadich de strjitte oer
nei dêr’t it krekt likegoed
as dy de dei begûn, de jûn
yn ’e lea sakje liet. De dea,
is it libben dêr in bouwurk foar
dan leit er no rêstich en klear
ûnder syn aanst bloeiende 
klimmerbeam.

kamp morra

Geart Tigchelaar is Streekdichter fan Noardeast-Fryslân 2021-2022 en makket foar RIXT by elk fers in filmke.
It fers ‘kamp morra’ is syn tredde fers dat skreaun is nei oanlieding fan ‘Kamp Morra’ by Moarre.
De Nederlânske oersetting is fan Syds Wiersma.

‘et locht en de wiend’

‘et locht en de wiend’ is Tsjisse Hettema syn twadde gedicht fan de moanne fan Maart 2021.

Foto: Geart Tigchelaar

 

et locht en de wiend
daansen
om et huus op ’e rots an ’e rane 
iets
vergliedet van zwart naor gries in mi’j

ik wil daor ok
daansen om mi’jzelf
as een woepsterd altemis
in de stokken te hoolden

de uutbundighied van kleur
de ruumte van et huus
de trappe die’t opstiegt uut mien heuft

de rots hoolt alles verrassend strak
bi’jmekeer
et snoert mi’j in tegen de kaante
wat et inhoolt
ik zuke et smalle pattien
dat langzem omhoge mien heufd omlegens trekt