(2) Ferwûndering en ferûntrêsting – Kor Onclin / Edwin de Groot

Fan 6 maart oant 5 maaie is de tentoanstelling ‘Verwondering en Verontrusting’ yn Obe oan it Aldehoustertsjerhôf yn Ljouwert.
Kinst der in seleksje út it wurk fan de Ljouwerter byldzjend keunstner Kor Onclin (1918-2003) besjen.
Ferskate dichters fan RIXT giene yn op de útnûging om poëzy by wurk fan Onclin te skriuwen.
Dy gedichten waarden foardroegen op in literêre jûn op freed 1 april yn Obe.
De kommende tiid publisearje wy de gedichten mei foto’s fan de skilderijen dêr’t se by skreaun binne.

Hjoed it gedicht ‘By in blauwereinbeam en in reinbôge’, dat Edwin de Groot skreau by it wurk ‘Blauwe regenboom’.
De gearstallers fan de tentoanstelling hawwe it gedicht opnommen yn de tentoanstelling.

 

Klik op de tekst foar in grutter byld

 

 

Kor Onclin: Blauwe regenboom

 

Klik op de tekst foar in grutter byld

 

 

flean op!

flean op!, in fers fan Geart Tigchelaar.

 

Foto: Geart Tigchelaar.

 

flean op!

mei de oarloch oer de drompel
freegje ik my lûdop ôf
bin ik no wol of net in pasifist

neffens ús mem en god
moasten wapens omsmeid wurde
en ommers fan al dat definsjejild
koenen wy afrika der boppe-op helpe

mem en god hawwe blykber
net yn ’e eftertún stien
as de safolste fleanmasine
fan frisian flag it ferwulft snijt

flean op!

nei oekraïne

(1) Ferwûndering en ferûntrêsting – Kor Onclin / Tryntsje van der Veer

(I) FERWÛNDERING EN FERÛNTRÊSTING – KOR ONCLIN

Fan 6 maart oant 5 maaie is de tentoanstelling ‘Verwondering en Verontrusting’ yn Obe oan it Aldehoustertsjerhôf yn Ljouwert.
Kinst der in seleksje út it wurk fan de Ljouwerter byldzjend keunstner Kor Onclin (1918-2003) besjen.
Ferskate dichters fan RIXT giene yn op de útnûging om poëzy by wurk fan Onclin te skriuwen.
Dy gedichten waarden foardroegen op in literêre jûn op freed 1 april yn Obe.
De kommende tiid publisearje wy de gedichten mei foto’s fan de skilderijen dêr’t se by skreaun binne.

Hjoed it gedicht ‘L’Univers du voyeur’, dat Tryntsje van der Veer skreau by it wurk ‘L’Univers du poéte’.
De gearstallers fan de tentoanstelling hawwe it gedicht opnommen yn de tentoanstelling.

Kor Onclin: L’Univers du voyeur

 

Tryntsje van der Veer

L’UNIVERS DU VOYEUR

nea seach ik dy nearne moete ik dy
op kleurige doeken fol wêzens yn
wêzens boartsjend op jakobsljedders
ferpakte partsjes mei strapatsen

nea hearde ik dyn namme dy’t dûnset
my meitroant nei dyn fantasij wreed
kâld en lilk dan wer leaflik skruten
ik stap tebek ferbjustere en wachtsje

nea lies ik dyn wurden as savant
de hielmaster dy’t my wifkje lit
syn wûndere wrâld omfetsje fan
streake lichems yn ferve en kryt

nea nearne seach ik dyn slangewêzens
út de ierde oprispjen dy’t inoar omwuollen
yn myn holle betiizje triedden it ramt
dochs aloan wurdt it tinken ljochter

 

L’UNIVERS DU VOYEUR

nooit zag ik je nergens trof ik je
op kleurige doeken vol wezens in
wezens spelend op jakobsladders
verpakte deeltjes met strapatsen

nooit hoorde ik je naam die danst
mij meetroont naar je fantasie wreed
koud en lelijk dan weer lieflijk verlegen
ik stap naar achter verbijsterd en wacht

nooit las ik je woorden als wetende
de heelmeester die mij laat aarzelen
zijn wonderlijke wereld omvatten van
gestreelde lichamen in verf en krijt

nee nergens zag ik je slangenwezens
uit de aarde braken die elkaar omwonden
in mijn hoofd verwarren draden het kader
toch wordt alsmaar het denken lichter

Hoopvolle schuilkelder

Hindirk Hannema lies by ‘Optrede foar de Frede’ foarige wike snein syn fers ‘Hoopvolle schuilkelder’ foar.

Hindirk Hannema. Foto: Geart Tigchelaar

 

Hoopvolle schuilkelder

Brand van verlangen in deze diepte.
De toorn van vuur zal deze plaats overslaan.
De vulkaan van woede gaat aan deze plek voorbij.
Lucht happend vindt vrede hier zijn toevlucht.
Opgelucht kunnen de moeders ademhalen.
Hun kroost overleeft deze wilde razernij.
Laat de willekeur maar zegevieren.
Laat deze verlichte nacht voorbijgaan.
Laat onze vaders asjeblieft voor eens en
voor altijd het lot van dit wassend ontij beslechten.

V.P. út M.

Jochem Rijpma lies by ‘Optrede foar de Frede’ foarige wike snein syn fers ‘it ferrie’ foar.

Jochem Rijpma. Foto: Geart Tigchelaar.

 
 

V.P. út M.

It ljocht, de fleur, de leafde
Wurdt begroeven.
De nacht, de nacht,
Allinnich mar nacht en macht
Bewenje de man mei de stielblauwe eagen.
De leagen strielet as tsaar aller tsaren
Yn syn dûnkere tinzen,
Makket ta slaaf
Frede, fleur en frijheid fan in folk,
Makket harren heldhaftige presidint
Ta ûnderdrukkingsfascist,
Makket in platgoaide bernesikehûs
Ta legerlokaasje
Makket bombardearre flechtlingen
Ta fake-nijs.
Mar bringt ek it fallyt
Fan de globalistyske ekonomy.
Harren sanksjes lykje moster nei it miel.
It lân hat no fleantugen en in no-fly sône nedich.
Oars falle alle deaden en heldedieden yn de sompe.
En kleurje de net-baarnde fingers fan de NATO
Hieltyd reader mei Ukraïns bloed.
Koarter troch de bocht,
Ien kûgel, ien effisjinte kûgel nei Moskou.
Miskien wurdt Baudet dan ek wekker.

Bitter

Joël Hut lies by ‘Optrede foar de Frede’ foarige wike snein it fers ‘Bitter’ foar.

Joël Hut. Foto: Geart Tigchelaar.

 

bitter

bitter is it as de heiten
sizze tsjin ’e militêren
dat it noflik is en earfol
för it memmelân te stjêren

it ferrie

Janna van der Meer lies by  ‘Optrede foar de Frede’ foarige wike snein har fers ‘it ferrie’ foar.

Janna van der Meer. Foto: Geart Tigchelaar

it ferrie

toskepoetse, hierkjimme en
in raket fljocht yn ’e tillefyzjetoer fan Kiev
draai it lûd wat heger
minsken roppe nei soldaten
kofje mei koeke
wylst bloed tsjin ’e stiennen spat
nei ’t wurk, it nijs
in nagelnij appartemint, dream fan ’t jonge stel, dondert ynelkoar
sa kâld op it stasjon, in poppe gûlt
lústerje, sjoch

út it perspektyf fan ’e gelokkigen
lykje wy feriene
yn in elektroanyske alliânsje
is alles tichtby
mar it ferrie is dit
sy binne dêr, wy hjirre

as wy jûns ûnder de tekkens krûpe
raast de stilte miskien earst noch
as in tank troch ’t tsjuster
mar je kinne der op wachtsje
en stjoermans holle jout him oer
en dêr sakje wy
wei yn in poel fan frede

de oare deis wurdt it noch slimmer
want freondinne bellet dat se hjoed te iten komt
laitsje en genietsje
wêr moat dat hinne
yn tiden fan oarloch