in lêste blokje om

Nei oanlieding fan it ferstjerren fan dichter Bartle Laverman skreau Geart Tigchelaar in fers, net om’t er Laverman persoanlik kennen hat (op ien of twa koarte moetings en in inkeld e-mailtsje nei), mar om’t er sa troffen wie troch it byld fan de man dy’t in blokje om soe mei de hûn, mar net wer yn ’e hûs kaam.

 

Foto: Geart Tigchelaar

 

in lêste blokje om

mei de jas los
it stabijke fêst

in lêste blokje om
yn it waar sjen

is mar sa’n útdrukking
dy’t skientme fan beam
wolkens gers grien om
hûs en hear teneate docht

it is it each dat de glâns heint
of krektoarsom
de glâns leit
yn dat wat it each
net sjocht

it hûntsje lûkt
de rikketik tikket
foar it lêst
yn ’e fersen
jimmeroan
in blokje om

bandeleas

Jan Kooistra syn earste moannegedicht fan maaie 2020.

 

Foto: Geart Tigchelaar

 

bandeleas

dêr’t ik lânskom stiet alles op springen, fine
siedders har paad, moatte wer op tsjin ’e stream
ik lis lekkens op ’e blikke, hingje klean op ’e line
de houtdo op ’t nêst yn de âld’ hagebeam

dêr’t ik tahâld tilt it op fan it piipkrûd, ferskine
de sweltsjes yn ’e loft, rûkt de nageltsjebeam
yn it hôf by in pleats wer kealtsjes oan ’e line
guon dingen bliuwe, lykas dingen yn in dream

ik kediis oer de wyn, lit ’m út it suden waaie
de sinne is op myn hân en myn sin is suver
ek al binne dingen frjemd, binne tiden nuver

ik bin net bûn oan ’e wetten, ik bin Maaie
ik lit de bijen dûnsje en de readboarstjes sjonge
kin it net litte, pisje de hiele wrâld oer de tonge

de dea is gjin master út dútslân

Op 5 Maaie waard fan Tsead Bruinja, Dichter des Vaderlands, it fers ‘de dood is geen meester uit duitsland‘ publisearre. Geart Tigchelaar sette it fers yn it Frysk oer.

 

Foto: Geart Tigchelaar

 

de dea is gjin master út dútslân

de amerikanen learden it fan ’e japanners
en de japanners kopiearren it fan ús
wy hienen it op ús beurt fan de sinezen
of fan ’e spanjerts ôfsjoen

wynst in doek om ien syn holle
sêdest ’m almar wer mei wetter
sadat hy of sy wol trochslokke moat
en flot krigest andert op al dyn fragen

foardat se in naïve romantika wie
dy’t har brieven mei sieg heil ûndertekene
hie skientme har eigen antlit
al ryklik ferbaarnd

sûnttiid besykje wy in fik te dwêsten
en besykje sy it fjurke
oantreaste te litten

wy goaie in konsert dertsjinoan
litte helikopters mei leadswiere oliiftûken oerfleane
dy’t mei messkerpe rotorblêden de romme grêven
yn ’e wolkens
krekt net reitsje

juster rôle der gjin fust oer de rubberen matten
fan it ynsakke malyfjild

fûnen wy tusken útslaggen útfearten en grafiken
tiid om ús te ferdjipjen

rêst om inoar yn ’e eagen te sjen
en nei te tinken oer wat wy sa krampeftich
en earmhertich yn stân hâlde wolle

of wat wy nei 75 jier eins
te fieren hawwe

Fyftjin FF’en fan Frijheid: Poilvache

Ut alve ynstjoerings dy’t ús oprop foar de Fyftjin FF’en fan Frijheid opsmiet, hat de redaksje fan RIXT fiif gedichten selektearre. Dy publisearje wy de kommende dagen op ús webside. Ien gedicht is bekroand. Dat ferskynt op 5 maaie. As beleanning krijt dy dichter de bondel Arbolarium.

De mânske blomlêzing Arbolarium is in Kolombiaanske blomlêzing fan 148 dichters, fan 78 lannen oer fiif kontininten, fandêr de ûndertitel De los cinco continentes. Geart Tigchelaar is ien fan de dichters dy’t yn dizze blomlêzing opnommen is.

As fyfde, en winnende gedicht yn it ramt fan Fyftjin FF’en fan Frijheid ‘Poilvache’ fan Gerrit de Vries

 

Foto: Geart Tigchelaar
Poilvache

ferdwaalde toeristen
kinne der noflik kuierje
en nei de tiid in slokje

it is stil yn Poilvache
beammen waakse
út de ynstoarte muorren
dambuordsjes fladderje
moai en rêstich
boppe in fjild
mei wylde blommen
ûnder de rotsen
glimket de Maas
fredich

gjin krâns te sjen

seishûndert jier lyn sawat
is hjir in stêd
útmoarde en
platbaarnd

soe it
elts jier
ien minút
stil west wêze
flaggen healstôk

soe immen hjir ea
in fers foarlêzen ha
soe der in stille tocht
west ha
soe immen sein ha
dit nea wer
wy sille nea ferjitte

as aanst de stimmen swije
folgje wy dan it spoar
keapje in kaartsje
yn Westerbork
lústerje stielen earen stil
nei in swijsum swurk
bloeie iensum
wylde pearze lupinen
fredich

kinne wy dêr dan noflik kuierje
en nei de tiid in slokje

hawwe we frijheid
om te ferjitten

Fyftjin FF’en fan Frijheid: Released

Ut alve ynstjoerings dy’t ús oprop foar de Fyftjin FF’en fan Frijheid opsmiet, hat de redaksje fan RIXT fiif gedichten selektearre. Dy publisearje wy de kommende dagen op ús webside. Ien gedicht is bekroand. Dat ferskynt op 5 maaie. As beleanning krijt dy dichter de bondel Arbolarium.

De mânske blomlêzing Arbolarium is in Kolombiaanske blomlêzing fan 148 dichters, fan 78 lannen oer fiif kontininten, fandêr de ûndertitel De los cinco continentes. Geart Tigchelaar is ien fan de dichters dy’t yn dizze blomlêzing opnommen is.

As fjirde gedicht yn it ramt fan Fyftjin FF’en fan Frijheid ‘Released’ fan Griet Westra

Griet Westra – Uil met vleugels
Released

de frijgeast flechtet
ûnder de bleate himel
saaiend op wjukken

the free mind must flee
soar into thin air, released
spread his holy wings

de vrije geest vlucht
zweeft in opvliegende lucht
slaat z’n vleugels uit

# multilingual haikus

Fyftjin FF’en fan Frijheid: Fergelyk

Ut alve ynstjoerings dy’t ús oprop foar de Fyftjin FF’en fan Frijheid opsmiet, hat de redaksje fan RIXT fiif gedichten selektearre. Dy publisearje wy de kommende dagen op ús webside. Ien gedicht is bekroand. Dat ferskynt op 5 maaie. As beleanning krijt dy dichter de bondel Arbolarium.

De mânske blomlêzing Arbolarium is in Kolombiaanske blomlêzing fan 148 dichters, fan 78 lannen oer fiif kontininten, fandêr de ûndertitel De los cinco continentes. Geart Tigchelaar is ien fan de dichters dy’t yn dizze blomlêzing opnommen is.

As tredde gedicht yn it ramt fan Fyftjin FF’en fan Frijheid ‘Fergelyk’ fan Edwin de Groot

Fergelyk

Yn syn Ethica stelt A. dat de midden moed en beskiedenens oereinhâldt
links en rjochts as al tefolle en temin doeke har op

it wit it noch goed; de spjelde mei de fûst yn it read it gesicht
fan ús heit en de wurden dy’t folgen

– Snapst it dan net jonge, no noch net
– Ach man, hâld doch op, sjoch no mar om dy hinne

jierren letter rûnen wy tegearre yn ’e bosk, it paad mei bolle rêch
oan ’e kanten wie it wiet en glêd en sompich

– Lit ús de midden mar wat oanhâlde, jonge
– Dat is goed, heit

Fyftjin FF’en fan Frijheid: Myn frijheid

Ut alve ynstjoerings dy’t ús oprop foar de Fyftjin FF’en fan Frijheid opsmiet, hat de redaksje fan RIXT fiif gedichten selektearre. Dy publisearje wy de kommende dagen op ús webside. Ien gedicht is bekroand. Dat ferskynt op 5 maaie. As beleanning krijt dy dichter de bondel Arbolarium.

De mânske blomlêzing Arbolarium is in Kolombiaanske blomlêzing fan 148 dichters, fan 78 lannen oer fiif kontininten, fandêr de ûndertitel De los cinco continentes. Geart Tigchelaar is ien fan de dichters dy’t yn dizze blomlêzing opnommen is.

As twadde gedicht yn it ramt fan Fyftjin FF’en fan Frijheid ‘Myn frijheid’ fan Geart Tigchelaar