ôffallige

‘ôffalige’ is Sipke de Schiffart syn twadde moannegedicht fan novimber 2022.

 

Foto: Geart Tigchelaar

ôffallige

oait wie de bûnscoach in fromme,
trouwe tsjerkegonger, oant
syn earste frou stoar

hy kearde him ôf fan it leauwen,
sette gjin stap mear yn tsjerke

frjemd, ast deroer neitinkst

alle ellinde yn de wrâld, de hongersneed
en hongerdea fan miljoenen lytse bern yn Afrika,
de massale slachtpartij yn de bioyndustry yn eigen lân,
Auschwitz en neam mar op

dat alles wie foar him gjin reden
om de tsjerke te ferlitten,
mar doe’t syn eigen frou stoar,
wie er sa fergrime,
dat er neat mear mei God
te krijen ha woe

gelokkich foar it Nederlânske fuotbal
hat er in soad ferstân fan it spultsje

Tongslach

Tongslach is in fers fan Froukje Reitsema

Foto: Froukje Reitsema

tongslach

gjin wurd dat ljocht jout
yn de gongen fan it labyrint
myn twongen tonge fier út de mûle
priuwt inkeld in fersin
ik hein taal noch teken

stil bin ik, wachtsje
oant echo út de muorren sjongt
myn bolster kreaket
my wurden leart te winnen
it ljocht fan nije taal

ferâldere

Sipke de Schiffart is dichter fan de moanne novimber by RIXT. ‘ferâldere’ is syn earste moannegedicht.

Foto: Geart Tigchelaar

 

ferâldere

by de MediaMarkt
op De Sintrale
moast ik fannemiddei
in bytsje gûle

al dy nije apparaten –
faak wist ik net wat it wie
of hie ik der noait fan heard,
lit stean dat ik se betsjinje koe

docking stations,
powerbanks,
Xbox-consoles,
subwoofers 

de triennen rûnen my oer de wangen,
ik besefte dat ik
ryp bin
foar de skroat

 

Foto: Edwin de Groot

koarte film

Jetze de Vries is moannedichter fan oktober 2022 by RIXT,  koarte film is syn twadde moannegedicht.

Foto: Geart Tigchelaar

 

koarte film

by it fleanfjild telt in frou twa talen
yn de stêd trêdzje religieuze plysjemannen
swije ‘it ferline is de takomst’
se krúst de wei – spriedt wjukken
har hier sjongt ûnder it skaad

 

 

short film

at the airport a woman counts two languages
religious policemen saunter in the city
pressing silence ‘the past lies in the future’
she crosses the road – wings spread
her hair sings under the shadow

Oersetting fan de auteur.

Lot

Jetze de Vries is moannedichter fan oktober 2022 by RIXT. Lot is syn earste moannegedicht.

Foto: Geart Tigchelaar

Lot

foar sinne-opgong die de man
sêft de doar ticht fan syn hûs
ried oeren, seach yn spegels
de loft berûn as wie it reek
it lûd kaam tichterby
in meunsterynsekt oer de berchrêch
it frije lân kaam net yn byld

CLOSE ENOUGH

Fedde Dijkstra is moannedichter fan septimber 2022 by RIXT, CLOSE ENOUGH is syn tredde moannegedicht. Fedde Dijkstra is gastdichter by RIXT.

Foto: Edwin de Groot
CLOSE ENOUGH

efter it sykheljen fan de bosk
dinderje auto’s oer beton
in do klapperet út in beam wei

twa klokken tikje tsjin inoar
en troch de túndoarren
trippelet de kat stikem

yn ’e hûs op, net te kearen,
de gong troch, nei boppen
dêr’t er boartet mei in baltsje

dat fierder út himsels
pop
    per
       de
          pop
              pop
                   pop
de treppen del stuiteret

in klyster slacht alarm
buorfrou ropt de bern
en in sirene falt yn

neat is perfekt
mar alles falt teplak
close enough for jazz