(3) Ferwûndering en ferûntrêsting – Kor Onclin / Griet Westra

Oflevering 3 fan ‘Ferwûndering en Ferûntrêsting’.
Hjoed de trijetalige haikû fan Griet Westra by it wurk Upside-down, 1995, akryl/papier, 49×32.
It gedicht is opnommen yn it boekje by de tentoanstelling en is ek ferwurke yn de digitale presintaasje op ien fan de grutte skermen yn de tentoanstelling.

Kor Onclin: Upside -down

FIELST DY SÛNDER SIEL
SA BLAU, DYN WRÂLD SA READ RAU
DO RINST DWERS TROCH MY

EEN GAT IN JE ZIEL
ZO BLAUW, JE WERELD ROODRAUW
JIJ GAAT DWARS DOOR MIJ

A HOLE IN YOUR SOUL
SO BLUE, YOU’RE WORLD’S REDDISH RAW
YOU WALK RIGHT THROUGH ME

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *