Septimber 2021

Wat in dei!

Janneke Spoelstra is de moannedichter fan Septimber 2021 by RIXT. ‘Wat in dei!’ is har earste moannegedicht. Wat in dei! de middeis wie ik yn ’e Koperen Tún by de oanbieding fan De wrâld yn bitterswiet, it boek mei 82 oersettingen fan it fers ‘Bitterswiet’ fan Tiny Mulder, dy’t tachtich wurden wie, myn namme stie …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *