Maaie 2021

Taryf en koers

Edwin de Groot is moannedichter fan Maaie 2021 by RIXT. Taryf en koers is syn earste moannegedicht.     Taryf en koers    i.  goalera, boadskipper fan bedjer   foel ien op ’e hûd as it sa beskikt wie sels in bern dat troch de hoeven gie der is altiten wol in sûnde te finen in nij fûnemint kin no ienris brekke  as it him set en bin’ wy ta oan de kollekte    ii.  elke koroanamoanne like wreed   de hoeder fan no mei sjippeglêde skuon  seit it is feilich fergelike mei frikandellen   is in prikje bernespul, bliuwt it ûnheil út  fleurich en optein wer op ’en paad in skoalreiske  en lekker bôle mei  jonge tsiis en belidenis

Mare Frisicum oer tachtich jier 

‘Mare Frisicum oer tachtich jier’ is Edwin de Groot syn twadde moannegedicht fan maaie 2021. Mare Frisicum oer tachtich jier    op fersûpte gemaledakken droegje ielguozzen de fearren  sa thús as badeintsjes yn walfiskmagen    nei it easten op de Appelskeaster kust is in skiep oanspield   - it moat wol hast it lêste wêze –     fierders wie der neat te rêden of it is de rou  dy’t dy bespringt as in swarte rôver    faaks skriuwt ien der noch in kear oer, dat wer in siele ôfset is  mar net mei it lêste wurd, dat is al 100 kear sein    de bergen bin’ fier fuort en de keningen wenje heech

Jou in reaksje

It e-mailadres wurdt net publisearre. Fereaske fjilden binne markearre met in *