Oprop Cedin foar gedichten FeRstival

Wa skriuwt in fers foar de jeugd dat geskikt is om foar te dragen?
Dan kin Cedin op ‘e nij in moai boekje gearstalle mei safolle mooglik nije fersen.

In karkommisje giet (anonym) gear oer de fersen. Wurde dy geskikt achte, dan sille se bondele wurde yn it boekje FeRsefariaasje. Dat sil nei de skoallen stjoerd wurde en dêr kinne de meidoggers dan in fers út kieze.

Der binne trije skiften:
– Starters 1ste klasse basisfoarming, dus 12/13 jier;
– Trochsetters 2de en 3de klassers, dus 14 en 15 jier;
– Toppers 4de klassers, MBOers en HBOers, 16, 17 jier en âlder.

De groep Starters is de grutste, dus dêr binne ek de measte gedichten foar nedich. De útdaging is fansels om hjoeddeiske tematiken te ferwurkjen en út it perspektyf fan de jongeren wei te skriuwen. De groep Toppers kin al hiel wat oan en kiest faak moderne poëzij.

Hoe dan ek, it is in prachtige manier om jongeren yn kontakt te bringen mei hjoeddeiske poëzij.

De fergoeding is € 75 as de karkommisje in fers útkiest.

Graach bydrage(s) foar freed 15 maaie o.s. nei:
FeRstival / J. Bangma, Lavendelheide 21, 9202 PD Drachten
óf
j.bangma@cedin.nl

Jou in reaksje

It e-mailadres wurdt net publisearre. Fereaske fjilden binne markearre met in *