Kultuerfolk

Op 12-02-20 hat Jetze de Vries foar RIXT optreden by de earste IepenUp fan it nije seizoen. It tema wie ‘Culturele Hoofdstad of Doodstad’? Jetze lies û.o. it ûndersteande fers Kultuerfolk foar. De  kommende 15 X sille der alle kearen ien of inkele dichters fan RIXT by IepenUp optrede .

Lês hjir fierder (pdf)

Sjoch ek op Facebook foar in registraasje fan de jûn. Jetze de Vries komt yn de lêste fjouwer minuten oan bar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *