hoecht in namme wat?

Hjoed de Fryske oersetting fan it nijste gedicht dat Tsead Bruinja as Dichter des Vaderlands publisearre hat. Tsead skreau it gedicht foar it projekt ‘De 102.000 Namen Lezen’ fan Herinneringscentrum Kamp Westerbork. It waard juster, doe’t it 75 jier lyn wie dat Auschwitz troch de Russen befrijd waard, publisearre yn de NRC. De oersetting is fan Geart Tigchelaar.

hoecht in namme wat?

elke namme moat op syn minst
ien kear stavere wurde op it gemeentehûs
troch in âlder dy’t mei dy namme optein
in leauwe in held in freon of in famyljelid
yn libben hâldt

elke namme moat op syn minst fjouwertûzen kear
roppen wurde út in healiepen bûtendoar wei
wylst de waarme lucht fan it jûnsiten troch in keukensrút
in kâlde bernenoas ynkrôlet

alle nammen hearre sekers fiif kear op it puntsje
fan ’e tonge fan in bêste freon te lizzen by de fraach
nei wa’t syn of har bêste freon is
en wêrom

gjin ien namme fertsjinnet it om net flústere te wurden
en net fia it ear fan in leafste
bûtengewoan faak de búk fan dy oar
te kideljen

dêr binne nammen foar makke

nammen hearre in libben lang mei te gean
en mei in libben lang witte jo hiel goed
wat ik bedoel

nammen meie allinnich stadichjesoan ferdwine út ús tinzen
en net foar’t se in ôfskiedsdûnske makke hawwe
op ús triljende lippen

der is gjin inkelde reden om de namme
fan in muorre te skroevjen

as dy namme net in nij hûs
te wachtsjen stiet

want in namme wol libje

Sjoch foar it Nederlânske orizjineel by de NRC

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *