Lilke mûne

Cornelis van der Wal skreau in klimaatgedicht.

Foto: Geart Tigchelaar

 

Lilke mûne

De wynmûne yn ‘e fierte liket te bewegen:
it triljen fan jo wurge âlde eagen, of

komt er tichterby? Faaks is it in grimmitige
swarte wolk dy’t it wanskepsel omtriuwe wol.

Fûgels fleane harsels dea tsjin wrede wjukken,
ienris griene fjilden moatte gouden strielen heine.

It leksum wurdt jo opsein troch in lilk klimaatfamke.
Ferrinnewearje ús âld lânskip mar mei waansin.

One Reply to “Lilke mûne”

  1. Ik wit net oft ik it der hielendal mei iens bin, mar ik fyn it it pracht fan in (en in typysk Walliaansk) fers!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *