Juny 2019

Transfytse

Yva Hokwerda is dichter fan de moanne Juny by RIXT. Dit is har earste moannegedicht.   Transfytse { yn it lân fan Loaiïngea, dêr'tst simpelwei de Oerdyk nimst en komst op de Ivige Leane } 1 Dy’t my fytsen sjocht - achtsjend om Snits de greiden en lege mieden tuskentroch, oeral it lânskip lêzend en …

Jou in reaksje

It e-mailadres wurdt net publisearre.