Transpoesie Festival

Hjoed, 26 septimber, op de Europeeske Dei fan ’e Talen, begjint it Transpoesie Festival yn Brussel. De deis dêrnei organisearret de Europeeske Kommisje yn gearwurking mei Transpoesie in konferinsje ‘Multilingual education and cultural expression – learning three languages in school’. As Fryske ôffeardige sil Janneke Spoelstra dêr optrede. Hja is, lykas bekend, nei in oprop fan It Skriuwersboun útkeazen op grûn fan har gedicht ‘Altyd alve’, dat hjir te lêzen is:

:https://www.transpoesie.eu/poems/828

De oprop dy’t wy as RIXT dien hawwe om yn ’e geast fan dat festival en dy konferinsje dichters op te roppen om ek in fers oer te setten (of oersette te litten) yn it Ingelsk, Frânsk en Nederlânsk hat fertuten dien.
Om it gedicht yn alle fjouwer talen te lêzen, klik op ûndersteande dichters:

Elmar Kuiper
Marije Roorda
Geart Tigchelaar
Jan Kleefstra
Jetze de Vries

Today, the 26th of September, on the European Day of Languages, the Transpoesie Festival in Brussels starts. On the 27th the European Commission organizes, in collaboration with Transpoesie, a conference called ‘Multilingual education and cultural expression – learning three languages in school’. Janneke Spoelstra will perform there as the Frisian representative. She is, as known, chosen after a call by It Skriuwersboun on the basis of her poem ‘Altyd alve’ / ‘Always eleven’, which you can read here:

https://www.transpoesie.eu/poems/828

In the spirit of that festival, we sent out a call as RIXT to our poets to translate (or let translate) a poem in English, French and Dutch, and this call payed off.
To read the poem in all four languages, click on the following poets:

Elmar Kuiper
Marije Roorda
Geart Tigchelaar
Jan Kleefstra
Jetze de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *