kinst mar better dichter wêze

De simmer nimt ekstreme foarmen oan en as wy de wittenskip leauwe meie, dan kinne wy tenei soks folle faker ferwachtsje. Wylst it swit ús dichters op it papier of toetseboerd dript om dy iene moaie sin derút te wringen, moatte wy al bliid wêze dat net yn ’e folle sinne hoege te dwaan.

Foto: Geart Tigchelaar

kinst mar better dichter wêze

tjirgest it behang
slikkest stisel út ’e eagen

kraskjende pinne ferflokt
dyn trommelfluezen in skuor

mei de klopgeasten
fan hege hakken op parket

inkeld in sigentsje
mei fierôf famkeslûd

de mage draait
it wurd moat earst

smoard wurde
yn iepenteard skjirpapier

it harkenieltsje is net grutter
de dagen binne net koeler
it skriuwen wol net better
dyn passy is net fjurriger

in glimp troch it souderrút
de reade nekken
de switplakken
fan de strjitlizzers

en dyn soargen binne oer

© Geart Tigchelaar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *