Proefknyn

Dit gedicht fan Rein de Lange is makke nei oanlieding fan it stil protest yn kninemaskers tsjin de wynmeunsters dy’t by de kop fan de Ofslútdyk drige te kommen.

Proefknyn

it stampen is ferstomme
raze en roppe
de koekuten fan it sêfte plúsj ôf

in tinne wyn waait troch har wjukken
de tritich mûnen skitterje
as sulverstikken yn it swarte skaad

yn it fjild de kninen, wachtsjend
op de izeren poddestuollen
dy’t giftich om har hinne slaan

© Rein de Lange

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *