It sil wêze

Tsjisse Hettema skreau ûndersteand gedicht oer de Elfwegentocht dy’t kommend wykein hjir yn Fryslân syn apoteose krijt. Hettema leaut net dat sokke symboalyske, solistyske aksjes fertuten dogge. It skjirret neffens him tsjin it braafste jonkje fan ’e klasse oan.

It sil wêze

der sil wêze, no ja
de Aldehou
sil wêze
in grut symboal fan
in wrâlds
tinken

dat sil wurde
ús takomstich, no ja
byld fan ússels
in foarútskode naasje
fan in skjinne, sûkerskjinne
provinsje fan ynwenners
yn in grutter gehiel

wat liket dêr op
in mishipte gedachte fan foarútgong
foarop te rinnen

stiet dêrom dy toer al tiden
bryk
dat wy al dat
krewearjen
mei in skeaneach besjen moatte
no ja, dat sil wurde
in heechtijdei

© Tsjisse Hettema

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *