De switdrip

Duorsumens is in hot topic tsjintwurdich dêr’t mei skoard wurde kin yn ’e polityk. Hiel moai en de politisy moatte it ek fral oankaartsje, mar it is de ekonomy en benammen de boarger dy’t it oernimme moat. De saneamde Elfwegentocht rint fan 30 juny oant 14 july, mar wannear’t men bygelyks troch hokfoar stêd dan ek fytst is it ien en al ‘âlderwetsk’ motorisearre ferkear. De omslach moat plakfine foar’t it te let is. As it net al te let is.

 

De switdrip

Doe’t ik in sneintemoarn yn july ûnder it hurddraven
stroffele op in betonreed troch de greiden seach ik efter-
om wat mooglik de oarsaak west hie. It wie blykber net
in brede naad, sa’t ik tocht hie mar in switdrip. Ik wer-
kende it fuort út myn tiid doe’t ik skjinmakker wie by
in grut skjinmakbedriuw en ris it gemeentehûs himmelje
moast. It wie in kliemige drip fan in politikus. Troch myn
ûndersykjend aard seach ik fuort op Twitter dat twa depu-
tearren hjir op ’e tandem delkommen wienen. It tegeltsje
by ús heit en mem yn ’e koken kaam my wer foar it net-
flues dat in skeet noch gjin biogas is as der net marketing
efter sit.

@Geart Tigchelaar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *