Septimber 2022

de stofsûger

Fedde Dijkstra is moannedichter fan septimber 2022 by RIXT, de stofsûger is syn earste moannegedicht. Fedde Dijkstra is gastdichter by RIXT.   de stofsûger om te begjinnen dichtsje je oer flinters en oer wolkens, oer blommen en oer tinzen, oer muzyk en oer malheur, oer har (lit him der leaver bûten) en jitris oer har, …

Que sera

Fedde Dijkstra is moannedichter fan septimber 2022 by RIXT, Que sera is syn twadde moannegedicht. Fedde Dijkstra is gastdichter by RIXT.   que sera de trilhierkes op myn glêzen lichem ferriede: der komt wat oan it lit him net ferbidde as in god mei in plan of it ûndielbere belang fan oandielhâlders wat der ek …

CLOSE ENOUGH

Fedde Dijkstra is moannedichter fan septimber 2022 by RIXT, CLOSE ENOUGH is syn tredde moannegedicht. Fedde Dijkstra is gastdichter by RIXT. CLOSE ENOUGH efter it sykheljen fan de bosk dinderje auto’s oer beton in do klapperet út in beam wei twa klokken tikje tsjin inoar en troch de túndoarren trippelet de kat stikem yn ’e …

july 2022

Nylân

Henk Nijp is dichter fan de moanne July by RIXT. Nylân is syn earste moannegedicht.   Nylân dêr stie ik, foar ’t earst heech boppe alles ferheven sels fier oer it spoar koe ik sjen de skroeiende sinne ûnder de tegels, it ûnrêstige wetter de huiende oaren de earste treden in fluitsje healwei wat stadiger …

Juny 2022

Zottekoning

Preston Losack is dichter fan de moanne juny 2022. It fers Zottekoning is syn earste moannegedicht.   Zottekoning “Was er ooit een tijd waarin Mijtelijke dingen lieten scheinen, Z’n allen aan het zoeken in Een blauwere vogels treinen? Viggen voelden veelere grijk Gollig geile hegers drie Gorre viezen doggen kijk Keken kieken kakken vlieg!” “Wat …

In Ljouwerts File

Preston Losack is dichter fan de moanne juny 2022. It fers In Ljouwerts File is syn twadde moannegedicht.   In Ljouwerts File Thank God for alle boeren—I guess— Want de melk fan harren koeien Make my shoulders strong enough To keep keeping on carrying the weight Of doing my part in the world’s betterment And …

April 2022

Wite huzen

‘Wite huzen’ is Cornelis van der Wal syn earste moannegedicht fan april 2022.   Wite huzen Wite huzen, yn de bosken rinne skurve dieren. Bonken lizze yn in sirkel om de stedsgrêft hinne. De sinne wit wat de bonken tinke moatte. Fleantugen smite deade bern as bommen op de wite stêd.

Samar

‘Samar’ is Cornelis van der Wal syn twadde moannegedicht fan april 2022   Samar It kin samar wêze dat jo samar samar, mar ik net, stjerre. It liif hat syn tiid, de sinne giet stikken, de bonken wurde stjonkend swart sop fan lutsen. Mar ik net, mar ik net. Samar, samar. Stikken giet de swarte …

Maart 2022

nachtlandschap / nachtlânskip

nachtlandschap / nachtlânskip is Ina Schroders-Zeeders har earste moannegedicht fan Maart 2022. Oersetting fan Syds Wiersma.   nachtlandschap als de kat het tolereert lig ik waar jij bent gecrepeerd en zie ik hoe jij mij toen zag toen ik nog aan je zijde lag met kussens als mijn silhouet zo lagen wij getwee in bed …

Kaïns razernij / Kaïn is mâl

Ina Schroders-Zeeders is by RIXT de moannedichter fan maart. ‘Kaïns razernij’ is har twadde moannegedicht. De Fryske oersetting is fan Syds Wiersma. Kaïns razernij een broedermoord vindt plaats in zonnig landschap waar later gele bloemen bloeien voor nu telt nog het vluchten van de onschuld de angst voor wreedheid van een bittere despoot nu redeloos …

Febrewaris 2022

it liet fan it freegjen

Bennie Huisman is dichter fan de moanne Febrewaris by RIXT.  Syn earste fers is it liet fan it freegjen. it liet fan it freegjen hoe let bist thús? in fraach fan alle dagen dy’t sa fanselssprekkend frege wurdt mar achter wat fansels sprekt lizze fragen oer wat ‘thús’ no eins foar ús betsjut is it …

okergiel, djipread, helderblau

okergiel, djipread, helderblau is it twadde moannegedicht fan Bennie Huisman fan febrewaris by RIXT.   okergiel, djipread, helderblau bou foar my in kleurich hûs, okergiel, djipread, helderblau dat lichtjes boppe de dize sweeft, dochs oan ’e ierde trou jou my it ljocht, it ljocht fan ’e moarn dat komt as in gast, as in freon …