April 2023

Vorm

Henk Dillerop, dichter fan de moanne april,  is nij by Dichterskollektyf RIXT.  Syn earste moannegedicht is vorm.     vorm heeft leegte ook vorm vraagt zij liggend op het strand hij denkt staat op loopt naar zee en slaat met zijn handen gaten in de branding heeft gevoel ook vorm vraagt zij hij denkt en …

de wind / de wyn

de wind / de wyn is Henk Dillerop syn twadde moannegedicht fan april. Oersetting Syds Wiersma.   de wind negen dagen heeft de week tegenwoordig of zes de namen van de etmalen weet zij niet meer behalve die van de zon en de maan ook het besef van tijd en plaats is zij vaak kwijt …

Febrewaris 2023

Minske

Elmar Kuiper is moannedichter by RIXT fan febrewaris 2023. Minske is syn earste moannegedicht. Foto: Edwin de Groot   MINSKE hy is skjinas in rivier mar slimet oan ’e mûning ticht hy lit syn Switserske herder op it sintelpaad efter in stôk oanfleane rimet in fûgel net mei de man hy is earlikas in kûgel …

JONG SELSPORTRET

Elmar Kuiper is moannedichter by RIXT fan febrewaris 2023. JONG SELSPORTRET is syn twadde moannegedicht. JONG SELSPORTRET bist al skitende krekt te smel is dyn nekke hast gjin mûle en noas dyn hannen koene wol heksebiezems wêze en wat te tinken fan dyn holle: dat is in sitroen de skonken lykje op ’e tinen fan …

Jannewaris 2023

Schoteltje

Ina Schroders-Zeeders is dichter fan de moanne jannewaris 2023. Schoteltje is har earste moannegedicht.   schoteltje schoteltje tolde daarnet nog op z’n kant op de vensterbank naast de azalea voor soldaten kwamen en het schieten begon toen het kind nog speelde en het liet draaien als een tol kapot schoteltje kapot huis waar zijn de …

Jas

Ina Schroders-Zeeders is dichter fan de moanne jannewaris 2023 by RIXT. Jas is har twadde moannegedicht. jas er valt zoveel uit jaszakken van vroeger: pleisters, munten pillen om te rusten wie heeft ze erin gestopt toen je even niet keek? of was je het zelf maar vergeten ooit slapeloze nachten om geld geen kledingstuk met …

Desimber 2022

lette hjerst

  Syds Wiersma is de moannedichter fan desimber 2022 by RIXT. Syn earste moannegedicht is lette hjerst.   lette hjerst yn ’e hjerst kin ik skriuwe as skriuwen ôfstjerren is oant it mei sizzen in skraal leavjen wurdt ik snoei ferwyldere ynjouwings werom behimmelje myn eagen wyld yn ’e kop fan te lange dagen de …

Jeruzalim yn in tinte

Jeruzalim yn in tinte is Syds Wiersma syn twadde moannegedicht fan Desimber 2022, Jeruzalim yn in tinte de nâle, de nacht de iere gebedssjonger ik bliuw by de râne lizzen bûten op wacht net om te ferdigenjen ik wegerje de regresje fan de eangst leau noch (nettsjinsteande) dat de berte sûnder string ús bine sil

Novimber 2022

ferâldere

Sipke de Schiffart is dichter fan de moanne novimber by RIXT. ‘ferâldere’ is syn earste moannegedicht.   ferâldere by de MediaMarkt op De Sintrale moast ik fannemiddei in bytsje gûle al dy nije apparaten – faak wist ik net wat it wie of hie ik der noait fan heard, lit stean dat ik se betsjinje …

ôffallige

‘ôffalige’ is Sipke de Schiffart syn twadde moannegedicht fan novimber 2022.   ôffallige oait wie de bûnscoach in fromme, trouwe tsjerkegonger, oant syn earste frou stoar hy kearde him ôf fan it leauwen, sette gjin stap mear yn tsjerke frjemd, ast deroer neitinkst alle ellinde yn de wrâld, de hongersneed en hongerdea fan miljoenen lytse …

Oktober 2022

Lot

Jetze de Vries is moannedichter fan oktober 2022 by RIXT. Lot is syn earste moannegedicht. Lot foar sinne-opgong die de man sêft de doar ticht fan syn hûs ried oeren, seach yn spegels de loft berûn as wie it reek it lûd kaam tichterby in meunsterynsekt oer de berchrêch it frije lân kaam net yn …

koarte film

Jetze de Vries is moannedichter fan oktober 2022 by RIXT,  koarte film is syn twadde moannegedicht.   koarte film by it fleanfjild telt in frou twa talen yn de stêd trêdzje religieuze plysjemannen swije ‘it ferline is de takomst’ se krúst de wei – spriedt wjukken har hier sjongt ûnder it skaad     short …

Septimber 2022

de stofsûger

Fedde Dijkstra is moannedichter fan septimber 2022 by RIXT, de stofsûger is syn earste moannegedicht. Fedde Dijkstra is gastdichter by RIXT.   de stofsûger om te begjinnen dichtsje je oer flinters en oer wolkens, oer blommen en oer tinzen, oer muzyk en oer malheur, oer har (lit him der leaver bûten) en jitris oer har, …

Que sera

Fedde Dijkstra is moannedichter fan septimber 2022 by RIXT, Que sera is syn twadde moannegedicht. Fedde Dijkstra is gastdichter by RIXT.   que sera de trilhierkes op myn glêzen lichem ferriede: der komt wat oan it lit him net ferbidde as in god mei in plan of it ûndielbere belang fan oandielhâlders wat der ek …

CLOSE ENOUGH

Fedde Dijkstra is moannedichter fan septimber 2022 by RIXT, CLOSE ENOUGH is syn tredde moannegedicht. Fedde Dijkstra is gastdichter by RIXT. CLOSE ENOUGH efter it sykheljen fan de bosk dinderje auto’s oer beton in do klapperet út in beam wei twa klokken tikje tsjin inoar en troch de túndoarren trippelet de kat stikem yn ’e …