Fyts ’m d’ryn Mark

‘Fyts ’m d’ryn Mark’ is Tsead Bruinja syn lêste gedicht as Dichter des Vaderlands.

Foto: Geart Tigchelaar
Fyts ’m d’ryn Mark

elke kikkert moat syn fiver kenne sizze se yn bulgarije
ik tocht dat it betsjutte datst op ’e hichte wêze moatst
fan wat der yn dy fiver libbet mar wa’t dêr syn eigen fiver
ken as kikker wit syn plak is de werklike betsjutting

it is de heechste tiid foar my dizze fiver op te jaan
wat net slim is ik bin wyt haw wurk oan fraude
sinjalearring foarsjennings bewarje ik gjin inkeld oantinken
ik kom net foar op ôfwurke listkes gjin skandaaltsje
klibbet oan my útsein xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
it is in frij lân boppedat justjes frijer foar my
en de direkteur fan ’e belestingtsjinst
as foar fatima tarik of genelva

in traap nei wol ik dy net jaan mark in aai oer de bol
ek net al hiest it goed mei my foar
en makkest oeroeren op dyn oeroeren
(as ik folslein ynformearre bin)

mei dy fierder en mei-inoar oan ’e slach fyn ik wat oerdreaun
of wy nifelje fan ’t simmer in sydspan oan dyn koga
en melde ús oan by dat spulprogramma

klearebare willewurk

sa wier helpe my god almachtich
ek dy fan fatima tarik en genelva

oersetting: Geart Tigchelaar

Klik hjir foar it Nederlânske orizjineel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *