Tredde dichtbondel fan Simon Oosting

DC … en tichterby/DC … en dichterbij is de nijste, twatalige bondel fan Simon Oosting.  DC? Dat is Washington DC dêr’t Oosting in skoft wenne hat.

Net allinne DC en oare fiere streken komme oan bar, mar ek de omkriten fan de Feanhoop. Dêr hat Oosting in searje gedichten oer brêgen makke. De bondel hat fiif skiften dy’t allegear in motto meikrigen hawwe út de Odyssee, it troch Homerus skreaune klassike gedicht oer de reis fan Odysseus fan it eilân fan de nimf Calypso nei syn thúslân Ithaka.

De bondel ropt de lêzer op om de Homeryske reis mei de dichter oan te gean, mar úteinlik foaral om de reis fol ferwûndering yn en foarby de werklikheid te meitsjen.

Dichtbondel DC… en tichterby/ DC … en dichterbij fan Simon Oosting.

De bondel DC … en tichterby/ DC … en dichterbij is te keap by de Afûk foar € 17,50.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *