RIXT-dichter Geart Tigchelaar op it Soutar Festival of Words yn Perth

Geart Tigchelaar op it Soutar Festival of Words yn Perth

Dichter Geart Tigchelaar hat ferline jier optreden op it ynternasjonale poëzyfestival StAnza yn St Andrews, Skotlân. Dêr hat er de Skotske dichter David Eyre troffen, dy’t him ferwûndere oer de oerienkomsten tusken it Frysk en it Skotsk. Sadwaande is hy begûn mei it oersetten fan Tigchelaar syn wurk. Eyre wie frege om oer de relaasje tusken it Skotsk en it Frysk te fertellen oan ’e hân fan Tigchelaar syn poëzy op it Soutar Festival of Words en de organisaasje fan it festival hat om dy reden Tigchelaar útnûge om nei Perth te kommen. Praat oer meartalige poëzij paste kreas by it festival, mei’t William Soutar, dêr’t it festival nei neamd is, sawol yn it Skotsk as yn it Ingelsk skreau. William Soutar, dêr’t it festival nei neamd is, skreau sawol yn it Skotsk as yn it Ingelsk.

De seal siet op 28 april net grôtfol, mar de minsken dy’t der wienen, wienen o sa ynteressearre. It waard dy sneintemiddeis folle mear in petear mei it publyk as dat it gie om it foardragen fan gedichten en it dêroer fertellen.
Minsken wienen net allinnich nijsgjirrich nei it Skotsk as it Frysk, mar ek nei de dúdlike oerienkomsten tusken beide talen (sjoch dêrfoar ûndersteand gedicht). It Skotsk wurdt faak sjoen as min útsprutsen Ingelsk, mar Eyre hat dúdlik makke dat it lân der sa net hinne leit. Syn doel is dan ek om te wizen op de relaasje mei it Frysk en sa it boadskip oer te bringen dat it Skotsk gewoan ien fariant is fan de brede Germaanske taalfamylje.
It Frysk wurdt faak as hiel sjongsum oantsjutten, ek troch minsken dy’t dy taal net behearskje. Dy sneintemiddeis yn Perth waard opmurken dat beide talen dyselde sjongsumens hawwe.
Eyre is fan doel om fierder te gean mei it oersetten fan Tigchelaar syn dichtbondel leech hert yn nij jek en hopet dêr meidertiid ek in útjouwer foar te finen.

Understeand fers hat David Eyre op it StAnza Festival earst yn it Skotsk skreaun en doe mei help fan Tigchelaar oersetten.

Memmetaal

Wêrom soe ik it net doare?
Ik ha in memmetaal
en dy taal hat in freon.
Lit my gean dêre, oan har feestmiel
fan wurden waarm en licht,
en lit my my fol ite.
Myn tonge is net swier
gjin bân oer myn mûle –
har wurden smeitsje my goed.
Sâlt fan elke see hat wearde

Mammietung

For how sad Ah no daur it?
Ah hae a mammietung
an that tung has a freen.
Lee me gang ther, tae her feastmeal
fu wurdies waarm an licht,
an lee me eat ma full.
Ma tung isna sweir
nae band oer ma mou –
her wurdies smak sae guid tae me.
Saut fae ilka sea has worth.

English version:

Geart Tigchelaar at the Soutar Festival of Words in Perth

Poet Geart Tigchelaar has performed at the international poetry festival StAnza in St. Andrews, Scotland, last year. There he met the Scottish poet David Eyre, who was intrigued by the similarities between Frisian and Scots. As a result, he has started with the translation of Tigchelaar’s work. Eyre was asked to talk at the Soutar Festival of Words about the relationship between Scots and Frisian with the poetry of Tigchelaar as an example. The festival organisation invited Tigchelaar to Perth to accompany and strengthen this presentation. A talk about multilingual poetry suited the festival, as William Soutar, whom the festival is named after, wrote in both Scots and English.

On the 28th of April, the room was not crowded, but the people who did attend were greatly interested. That Sunday afternoon it became much more a conversation with the audience than a poetry recital with a talk afterwards. The audience was not only interested in both Scots and Frisian, but also in the distinct similarities between the two languages (see the poem below). Scots is often seen as poorly pronounced English, but Eyre made clear that this is far from true. His aim is to point towards the relationship with Frisian and transfer that Scots is just a variant of the broad Germanic language family. Frisian is regularly described as melodic, also by people who do not know the language. This afternoon in Perth it was noted that both languages share this melodious ring to it.

Eyre plans to continue translating Tigchelaar’s collection of poetry leech hert yn nij jek and hopes to find a publisher in due time.

The poem below is first written in Scots by David Eyre at the StAnza Festival and then translated with the support of Tigchelaar.

Memmetaal

Wêrom soe ik it net doare?
Ik ha in memmetaal
en dy taal hat in freon.
Lit my gean dêre, oan har feestmiel
fan wurden waarm en licht,
en lit my my fol ite.
Myn tonge is net swier
gjin bân oer myn mûle –
har wurden smeitsje my goed.
Sâlt fan elke see hat wearde

Mammietung

For how sad Ah no daur it?
Ah hae a mammietung
an that tung has a freen.
Lee me gang ther, tae her feastmeal
fu wurdies waarm an licht,
an lee me eat ma full.
Ma tung isna sweir
nae band oer ma mou –
her wurdies smak sae guid tae me.
Saut fae ilka sea has worth.

 

Jou in reaksje

It e-mailadres wurdt net publisearre. Fereaske fjilden binne markearre met in *