Novimber 2018

Hout en Snie

Dat it Frysk útstjerre sil, wurdt al ieuwenlang sein. Mar it giet tsjintwurdich wol hiel rap, de ynfloed fan it Hollânsk is hast net mear te kearen en it ûnderwiis yn it Frysk stelt neat foar. De oerheid fynt it, sa liket it, wol bêst allegearre. Is it al te let? Cornelis van der Wal …

In kultureel rondiel

Dichter fan de moanne novimber Cornelis van der Wal skreau in âlderwetsk rondiel, nei oanlieding fan it ôfsluten fan Kulturele Haadstêd 2018. In kultureel rondiel De kultuer hat Ljouwert no foargoed ferlitten, Gûlend sitte ik en kaktus foar it grize rút. Yn ‘e simmer stapten reuzen troch de strjitten, De kultuer hat Ljouwert no foargoed …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *