Alvaret Ensemble en FEAN op Frânsk label LAAPS Records

Alvaret Ensemble en FEAN op Frânsk label LAAPS Records

Yn jannewaris 2020 makket it Frânske label Eilean Records (dêr’t yn 2018 de cd Ljerke ferskynde (https://popfabryk.nl/project/lj) in sprong foarút nei it nije, gruttere en ynternasjonale label LAAPS Records. Op de earste beide releases op dat label stiet Fryske poëzy van RIXT-dichter Jan Kleefstra.

Ferfolch fan it berjocht yn it Nederlânsk:

In januari 2020 verschijnt op dubbel vinyl en cd de langverwachte derde release van het Alvaret Ensemble, genaamd ‘Ea’. Het Alvaret Ensemble zijn op dit album Greg Haines, Olga Wojchiekowska, Joana Guerra, Sytze Pruiksma en de broers Romke en Jan Kleefstra. Deze plaat is opgenomen in de Dorpskerk Huizum in Leeuwarden. De release gaat vergezeld van een afschrift van de gebruikte Friestalige verzen en een Engelse vertaling daarvan door vertaalster Vivien D. Glass.

In februari 2020 verschijnt op vinyl en cd het tweede album van het project FEAN, genaamd FEAN II. Dit jaar verscheen daarvan de eerste release op het Amsterdamse label Moving Furniture records. Na een paar succesvolle optredens, waaronder op Explore the North, was er interesse van het Franse label om eveneens een release uit te brengen van FEAN. Op FEAN II gaan de verzen eveneens vergezeld van een Engelse vertaling. FEAN is een project dat het collectief Piiptsjilling (Rutger Zuydervelt, Mariska Baars en gebroeders Kleefstra) bindt aan Sylvain Chaveau, Annelies Monsere and Joachim Badenhorst en handelt om de bodemdaling van de veenweidegronden in Fryslân. Het werk is opgenomen in de Thomaskerk in Katlijk. Omrop Fryslân maakte hier een tweedelige documentaire over waarin FEAN als rode draad fungeert.

FEAN en het Alvaret Ensemble worden beide ondersteund door de Popfabryk.

Beide releases zijn straks alom verkrijgbaar, maar ook via de bandcamp van de gebroeders Kleefstra, waarop de eerdere werken van het Alvaret Ensemble en veel ander werk nog verkrijgbaar zijn. Neem er eens een kijkje: https://kleefstrabros.bandcamp.com/ FEAN is uitverkocht en alleen digitaal nog verkrijgbaar.

Hier vindt u een nieuw nummer van het Alvaret Ensemble.

En een gedicht van Jan Kleefstra op het album ‘Ea’ (Alvaret Ensemble, 2020 LAAPS records).

Ast út de loft fallen dimmen
dyn stoel setst dêr’t net ien doart te sitten

en molke griemst foar in dwylsinnich each

de fûst om it gers
it sicht op see

gjin stjer dy’t har neist dy deljout
gjin skitterjende rêch dy’t dy nei
de klassike frede tôget

set dyn foet net wêr’t gjin dragers binne

fergriem gjin libben oan in swalkjend folk

Jou in reaksje

It e-mailadres wurdt net publisearre. Fereaske fjilden binne markearre met in *