wjerkôger

ik lei de krante del en sei
de wrâld is in stâl wêryn’t we wachtsje op ús miel
of it fretten út ‘e kroade skeppe

oan ‘e ein wachtet ús in trôch yn ‘e modder
de glinsterjende heak fan ‘e slachter
of it maachsoer fan in oar

sy sloech it boek ticht
die de kaugom út ‘e mûle
en stoarre my oan

ik sette troch mei

de wrâld is in toaniel
alle bisten en dingen derop en derûnder
krije in rol en in stikje woarst

bouwer of fernieler
liuw of laam

de wrâld is in winkel
besocht ik op it lêst

wat fynst fan ‘e toanbank?
is it ljocht te skel?
it fleis read genôch?

sy gappe en troppe it stikje kaugom

© Tsead Bruinja