Hindirk Hannema

Foto: Patrick Post

Syn Meastepart Masterlike Majesteit’ Hindirk Hannema (SMMMHH), ek wol ôfkoarten ta Hindirk, hat berekkene datst mei humor, fariabelen en legitime redenen de hiele wrâld en alles net fan dizze wrâld feroverje kinst. Ut beskiedenheid seit Hindirk nea dat er in patrisiër is. It archetypyske gedicht oer de liuw meitsje wurdt syn libbenswurk. Syn missy is it gelok wat er ûnderfynt mei it kreëarjen fan poëzy te dielen mei it folk. Alles wat Hindirk seit, is basearre op wier barde gedachten. Tapassing fan syn wurden kin liede ta ûnbillikheden fan oerwaagjende aard.

Ynstjoerde gedichten
Hoopvolle schuilkelder (26 maart 2022)