Wolkom bij de Algerijn

As je nedich pisje moatte
kin dat yn Europa
by de measte ynlânske útbaters wol

Mar je komme fan dy types tsjin
dy’t jin de tagong wegerje
of der jild foar hawwe wolle

Dat barde my niiskrekt
hjir yn Dieppe by in hotel
bekroane mei trije stjêrren
en bemanne troch frânske frânsen

In pear hûzen fierderop
by de Algerijn
soene se my freonlik deryn litte

Dat wist ik
en dat diene se

©  Hidde Boersma
Dieppe, 12 08 2017