Be Sobats

BE SOBATS*

wrakseljend mei de ferlerne oarloch
yn syn holle fjochtet de feteraan troch
de dessa it lead moat de bealch út
de helske tiid fan doe belibbet hy
alle dagen wer

wrestling with a lost war
in his head the veteran fights on
across the dessa heavy metal must
flee from his disabled body
traumas back then are alive each day

worstelend met de verloren oorlog
in z’n hoofd vecht de veteraan door
de dessa ’t lood moet uit z’n lijf en leden
z’n trauma van toen beleeft hij in elk heden

© Griet Westra – sms-poetry / drietalige 160’s
* kameraden (Yndonesysk)