Dien L. de Boer

Dien L. de Boer wennet sûnt 2005 yn it lanlike Eksmoarre, nei’t se jierren tahold yn Amsterdam. It wide en iepene fan it Fryske greide- en wetterlân is werom te finen yn har poëzydebút ‘Niet het moment maar het nagonzen’ (Palmslag 2014).

Yn 2008 begûn se mei it organisearjen fan it poëzyfestival Dichter op de Deel om in poadium te bieden oan oanstoarmjend en Frysk talint, en om in tal bekende dichters ûnder de bynten fan har stjelppleats foar it fuotljocht te bringen.

In grut ferskaat oan stimmen hat al klonken op ‘e Deel, ek dy fan de ferstoarne dichters Tsjêbbe Hettinga en Menno Wigman. Om it earste lustrum te fieren waard der úteinset mei in oersetprojekt dat sûnt diel útmakket fan Dichter op de Deel: hieltiten wurdt der ien gedicht fan in Nederlânsktalige dichter yn it Frysk oerset en foardroegen. ‘Groeien’, it gedicht fan Dien dat hjirûnder pleatst is, waard by dy gelegenheid oerset troch Tsead Bruinja.

Webside: www.dichteropdedeel.nl

Groeien

in één beweging samen
met blonde en zwarte lokken
verdwenen mijn haarpunten én
het kappersgeklets op het einde
van de dag in het salonputje

die nacht reisde ik
naar een overzees gebied en toen
ik ‘s morgens mijn zoon de droom
vertelde, zei hij; opschrijven
dan kan ik ’m ook dromen

net een boot die
wordt overgedaan aan
een andere man met een droom

herten hebben hun geweien
en de grond heeft zijn
struikgewas - taal
uit het hoofd van de aarde
die er in terugstroomt

© Dien L. de Boer
uit: ‘Niet het moment maar het nagonzen’ (Palmslag 2014)

Groeie

yn ien beweging tegearre
mei ljochte en swarte lokken
ferdwûnen myn hierpunten én
it kapperskletspraat oan `e ein
fan `e dei yn it salonputsje

dy nacht reizge ik
nei in gebiet oare kant de see en doe't
ik moarns myn soan de dream
fertelde, sei er; opskriuwe
dan kin ik him ek dreame

krekt in boat dy't
oerdroegen wurdt oan
in oare man mei in dream

harten ha harren hoarnen
en de grûn hat syn
strewiel - taal
út `e holle fan de ierde
dy't der yn weromstreamt.

© Dien L. de Boer, oersetting Tsead Bruinja
uit: ‘Niet het moment maar het nagonzen’ (Palmslag 2014)