Sekreet fan serebraal

sûnt oanset yn serebraal beskûle
leit it longerjend op ’e loer
oant dy neare neisimmerdei
oanboazjend komt it oer

benearjend ferdizenje bylden
lûden ferstilje ta rûzjen en betize
tinzen fâldzje it ferfleine
yn in ferlamjende dize

wâljende eangst wol ’k warre
mar pandert eigen paad
en panys komt preuveljend
as los sân myn praat

wylst it fluensk de flerken wuollet
om ’t warleas wrakseljen
hellet it my oer, lit ik my gean
sûnder mear tsjin te akseljen

© Anne Heegstra