Bline Riders

2 maart 2018
Ja, it kin! Ride op ‘e Dokkumer Ie. Anne Feddema seach it en skreau dit gedicht.

Anne Feddema

BLINE RIDERS

Yn ’e bûging fan ’e
Triljende line
Blau-blierread
Winterdeiljocht
Seach ik it
Foaroerbûgde trio
Riders op ’e Ie
Ja!…It koe!

It die bliken:
Trije gewûpste
Stobbewylgen

Ik moat nedich in bril
Nammers foar alle tiidromten

Mar wat koenen se hurd

© Anne Feddema
Foto: Jan Kalma