Marten Visser

Marten Visser. Snits 26-10-1959. Muzikant, trombonist yn ferskate jazzformaasjes. Hat trije dichtbondels útjûn mei wurk yn it Frysk, Snitsers en Nederlânsk. Lit him ynspirearje troch syn muzikale aventoeren en spirituele ûnderfinings. Surrealistische bylden binne in skaaimerk fan syn poëzy.

Ynstjoerde gedichten:
Frjemdling ( 6 juny 2018)


FRJEMDLING


Dêr‘t de ierde
de blauwe himel rekket
de ljurken
transformearje yn flearmûzen,
dêr wenne hy.

In hommelse wynpûst
liet de kearsen flikkerje
petearen ferstomje,
dêr stie hy yn fol ornaat
mei syn fioele.

In ealman ferklaaid
as omstruner.

Ut hokker lân of tiid
bleau in riedsel,
hy sei gjin wurd.

Hy rekke ús hert,
dêr’t de ierde omearme
waard troch de blauwe loft.