Gerard Marcel de Jong

Foto: Baukje Venema

Gerard Marcel de Jong (1979) is geboren en togen op ’t Bildt. Hij is hoofdredakteur fan de klaine, onôfhanklike krant de Bildtse Post. Hij maakt ‘m sterk foor de Bildtse taal deur in syn mimmetaal te skriven en optredens te geven. Gerard publiseerde in Frieslând eerder o.â. in De Moanne en Ensafh. Op ’t stoit skriift hij an syn Bildtse debuutroman, ‘Blau fan dagen, griis fan ônrust’. In ’t kader fan ’t Oare Wurden-projekt sat hij in 2017 twee maanden in Baskelând. Ut dat ferbliif is ‘t essay ‘Foetstappen in de klaai: Naar ’n nij bewustwezen foor de Bildtse taal’ (sjoch hjir) foortkommen. Baskelând het syn hart stoalen, en met derom is hij een fan de fijf Friezen die’t probeert de kûnstform ‘bertsolaritza’ as ‘barteljen’ in Frieslând te introduseren. Gerard droomt, skriift en dicht in ’t Bildts, al sil hij binnenkort dos aindelik ’s op Frise kursus.

Ynstjoerde gedichten:
Slaper

 

SLAPER

De Ouwe-Dyk is ’n slaper,
Kastreerde kering die’t fan water
Niet eens droomt, útdroogd korpus
opbaard in ’n Mondriaan fan klaai.

Nou overwoekerd met skakeerde,
Fersakte Villa Réfugio’s foor nomaden
En trawanten die’t hursels wel
Rêde kinne, maar niet helpe.

Lang docht dat de soezende wyn
De sielsoekers hier in ‘e roes brocht.
Stad Niks foor lege harten, salvend
eand foor sluge aaigooiers.

Maar ik sien Bornrif: Fallus die’t ’n levenslyn
over’t sliklând skynt – en soa’t hur ogen
mij gefangen houwe gryp ik ’t licht,
as ’n dykslaper die’t te betiid wakker is.