Bennie Huisman

Bennie Huisman is fan dy moaie simmer fan ’47 en wennet op It Hearrenfean. Hy wurket as sjonger, skriuwer, ferteller en muzikant. Hy skriuwt lieten, fersen, reisferhalen, biografyen, romans. Yn it Frysk, it Nederlâns en it Dúts. ‘Poëzij is foar my net in apart hoekje yn myn keunstskuorre, mar eat dat útfloeit yn en ferbûn is mei oare foarmen.’ Sjoch ek: www.benniehuisman.nl

Ynstjoerde gedichten
Ofskie (maaie 2018)
It liet fan it freegjen (12 febrewaris 2022)
Okergiel, djipread, helderblau (28 febrewaris 2022)

 

OFSKIE

pijnzend
over de toekomst
fan it frys
k
:
it’s gonna fade

c’est la vie
wa skriuwt
wurdt wei
in Herbst und Nebel

mar ik sil stride
for better or
ja wat eins
?

was sich liebt
das neckt sich