Learzens oan

‘Learzens oan’ is in gedicht fan Pieteke de Boer. it is skreaun nei oanlieding fan it tema fan de Poezieweek: thuis.

Foto: Geart Tigchelaar

Learzens oan

Bliuw thús as it kin
de minsken hoege net te witten
dat de doar al op in kier stie
dyn hân op de kruk
de jas tichtknope

Wetter strûpt ús hiem derûnder
bûten moatte learzens oan
mar hjir hâlde we it drûch
drompels kinne it noch keare
of is dizze bui ien tefolle?

Bliuw thús as it kin
lit ús krekt as de bern
boartsje yn wetterplassen
springe, stampe, boatsje farre
lit ús it seil hise

en dan op nei Hegebeintum

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *