Jannewaris 2024

foar dy / til dig

Martsje de Jong is moannedichter fan Jannewaris 2024 by RIXT. Har earste moannegedicht is foar dy. Tomas Dalgaard makke in oersetting fan dit fers, dy’t okkerlêsten yn it Deenske tydskrift M gasin publisearre is. foar dy soms wol ik dy freegje hoe’tsto dyn Amerikaanske dream belibbe hast, opstjoerd yn brieven en foto’s dêr’t ik by …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *