foar dy / til dig

Martsje de Jong is moannedichter fan Jannewaris 2024 by RIXT. Har earste moannegedicht is foar dy. Tomas Dalgaard makke in oersetting fan dit fers, dy’t okkerlêsten yn it Deenske tydskrift M gasin publisearre is.

Foto: Geart Tigchelaar

foar dy

soms wol ik dy freegje hoe’tsto dyn
Amerikaanske dream
belibbe hast, opstjoerd yn
brieven en foto’s
dêr’t ik by betink datst
miskien wol dit sein hast
dat tocht en dêrom laitsje moast
as my in godlik kreaze keardel
foarby rint
like ûnberikber as do
as ik tsiis en woarst snij
foar myn jierdei dêr’tsto
net bist
wol ik witte watst der eins fan fûnst
dat de boade dyn hier kjimde
dyn skeinde antlit toanber makke mei
make-up

til dig

sommetider ønsker jeg at spørge dig
hvordan du levede din
amerikanske drøm sendte
breve og billeder
om hvilke jeg tænker at
du kan sige dit tænke
dat og grine over dem
når en guddommelig smuk fyr
passerer mig lige så
uopnåelig som dig
når jeg skærer ost
og pølse til min
fødselsdagsfest hvor du
ikke er tilstede så
ønsker jeg at vide hvad du tænker
om bedemanden som kæmmer dit
hår og gør dit
ansigt præsentabelt med
make-up

Oersetting Tomas Dalgaard

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *