trinus

Pier Boorsma, nij by RIXT, is dichter fan de moanne desimber. Syn twadde moannegedicht is ‘trinus’.

 

Foto: Geart Tigchelaar

trinus

ik studearre frysk
oan de hegeskoalle
yn ljouwert
ik moast tentamen dwaan
bij  trinus
hij hie de fragen
foar elke studint
op in briefke stean
wij fleagen troch de stof
trinus rekke in bytsje yn panyk
do moatst net sa fluch prate
sei er
ik moat eamelje grif
andere ik
no dan nim ik
de fragen fan klaske
der mar bij
sei er mei in djippe sucht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *