Desimber 2023

Josse

Pier Boorsma, nij by RIXT, is dichter fan de moanne desimber. Syn earste moannegedicht is ‘Josse’. Josse   syn heit ferkocht -as it him utkaam- petroalje sa net dan gong er sûnder iten nei de kweekskoalle de fammen yn syn klasse gniisden hij hie twa ferskillende sokken oan hij rekke fereale op ien fan de …

trinus

Pier Boorsma, nij by RIXT, is dichter fan de moanne desimber. Syn twadde moannegedicht is ‘trinus’.   trinus ik studearre frysk oan de hegeskoalle yn ljouwert ik moast tentamen dwaan bij  trinus hij hie de fragen foar elke studint op in briefke stean wij fleagen troch de stof trinus rekke in bytsje yn panyk do …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *