July 2023

droechst ús

Janneke Spoelstra is dichter fan de moanne july by RIXT. Har earste moannegedicht is droechst ús. droechst ús wat soe ik moatte, sûnder jim, seist wa binne wy sûnder dy

It ferrin II

Janneke Spoelstra is dichter fan de moanne july by RIXT. Har twadde moannegedicht is It ferrin II. It ferrin II Der rekke ien by wei, der kaam ien by. En alles begûn wer op ’e nij. It gedicht is in ferfolch op it fers ‘It ferrin’ dat Janneke Spoelstra skreau foar it projekt ‘De rigel …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *