Tall Stories / V ersies

Arjan Hut is dichter fan de moanne maaie by Rixt. Tall Stories en V ersies binne syn twadde en tredde moannegedichten.

Ynlieding

De simmer fan 2018. Mei in typlokaal reizgen we de simmerfestivals fan Fryslân ôf. Tegearre mei Jamila Faber, stêdskeunstner fan Ljouwert, stie ik yn in tinte fol typmasines dêr’t benammen bern op ôfkamen. Sa ek op Tall Ships yn Harns, begjin augustus. Om lju te stimulearjen in gedicht te typen, makke ik ûnder ferskillende skûlnammen wat teksten en hong dy op it prikboerd. Hawar, lêsten fûn ik wat fan dy typsels werom, op souder, yn in doaze mei it opskrift “Noait wer ynsjen”. In lytse greep:

“Tall Stories”. Dit wie de earste test-tekst. It tema (we joegen in tema mei om typstra’s op de gleed te helpen) wie ‘duizend bommen en granaten’. It idee dêrfan kaam fan it Russyske marineskip dat sawat njonken ús lei. Oare tiden! In tall story is in swetsferhaal.

“V ersies”. J.H. Ter Haven Ozn. Jr. besiket ús wat dúdlik te meitsjen. In pseudonym dat as Flipper út it wetter stekt en wat wol er presys? Is der in seehûn yn need? Binne de Russen wat fan doel? Ast net witst watst sizze wolst (miskien wol neat) is it dreech om út te meitsjen hokker ferzje no de meast akkurate is. Dan mar alle trije, as ien gehiel, opnimme – en sjen wat it docht.

 

Klik op de tekst foar in grutter byld

 

 

Klik op de tekst foar in grutter byld

 

 

 

Foto: Geart Tigchelaar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *