it binne fan dy dagen

Geart Tigchelaar is Streekdichter fan Noardeast-Fryslân 2021-2023 en makket foar RIXT by elk fers in filmke.
It fers ‘it binne fan dy dagen’ is skreaun yn opdracht fan it 4 maaie-kommitee fan Dokkum dat him frege hat om in gedicht te skriuwen nei oanlieding fan de ûntbleating fan de stroffelstien foar dûmny Joop Cohen.

De Nederlânske oersetting is fan Syds Wiersma.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *